(produženje roka) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu

Datum objave: 15.03.2021. 15:13 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika produžen do 19.3.2021. godine

 

U sklopu projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima na području opštine Vlasenica u 2021. godini i na osnovu Sporazuma zaklјučenog između Opštine Vlasenica i humanitarne organizacije „MAID“, broj: 02-014-497/20 od 19.2.2021. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Humanitarne organizacije „MAID“ 40%, Opštine Vlasenica 40%, kao i vlastitog učešća korisnika 20%, u cilјu razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Vlasenica, načelnik opštine Vlasenica raspisuje:

 

JAVNI POZIV
za podnošenje
 zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem
sufinansiranja u projektu

 

I   PRAVO UČEŠĆA

Pravo  na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja opštine Vlasenica koje posjeduju vlastito polјoprivredno zemlјište ili njihovi uži članovi porodice, kao i zemlјište ustuplјeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

 II  USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac  zahtjeva  treba da ispunjava sledeće uslove:

 1. Da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima,
 2. Da je upisan u Registar polјoprivrednih gazdinstava u APIF-u ili dostaviti ovjerenu izjavu da će se upisati u Registar polјoprivrednih gazdinstava prije dodjele plastenika,
 3. Da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili korisnik polјoprivrednog zemlјišta pogodnog za plasteničku proizvodnju,
 4. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
 5. Da sufinansira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM),
 6. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 7. Da će dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine od dana potpisivanja ugovora o dodjeli plastenika.

Opštinska uprava opštine Vlasenica je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta.

III KRITERIJUMI ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriterijumi za bodovanje podnosilaca zahtjeva:

 1. pogodnost vlastitog zemlјišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Komisija na licu mjesta),  1-3 boda,

 • slabi uslovi (veliki nagib, udalјenost od kuće više od 200 m) 1 bod
 • dobri uslovi (relativno veliki nagib, udalјenost od kuće do 100 m) 2 boda,
 • jako dobri uslovi (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) 3 boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju polјoprivredno zemlјište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr. veliki nagib, nedovolјna veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

 1. dodatni bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:
 • podnosilac zahtjeva nezaposlen – 2 boda
 • za svakog punolјetnog nezaposlenog člana porodice, koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa za zapošlјavanje – 1 bod,
 • za svakog izdržavanog člana porodice (nezaposlene osobe koje se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Birou za zapošlјavanje -domaćice, djeca, učenici i sl.) – 1 bod,
 • podnosilac zahtjeva mlada osoba životne starosti do 35 godina – 5 bodova,
 • podnosilac zahtjeva žena – 3 boda,
 • podnosilac zahtjeva samohrani roditelј – 2 boda,
 • socijalni aspekt – bez primanja -6 bodova,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva do 100,00 KM -5 bodova,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 200,00 KM -4 boda,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 250,00 KM – 3 boda,
 • socijalni aspekt – minimalna primanja po članu domaćinstva  do 300,00 KM – 2 boda,
 • socijalni aspekt – primanja po članu domaćinstva veća od 300,00 KM – 0 bodova
 • socijalni aspekt stanje na terenu: 0-4 boda.

Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati žene i kandidati koji imaju status mlade osobe.

IV POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za dodjelu plastenika:

 1. Obrazac za prijavu na Javni poziv
 2. CIPS prijava podnosioca zahtjeva – original ili ovjerena kopija,
 3. Kopija lične karte,
 4. Ovjerena kućna lista,
 5. Dokaz o nezaposlenosti kandidata izdat od Biroa za zapošlјavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti,
 6. Dokaz o nezaposlenosti svih punolјetnih članova porodice izdat od Biroa za zapošlјavanje ili neki drugi dokaz o nezaposlenosti,
 7. Potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list)
 8.  Potvrda o visini primanja zaposlenih članova domaćinstva (za penzionere poslјednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke)
 9. Potvrda o vlasništvu nad parcelom  (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista ili ugovor o zakupu),
 10. Ovjerena izjava da ne posjeduje plastenik veći od 100 m2 u svom vlasništvu,
 11. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 2 godine od potpisivanja Ugovora,
 12. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom (575,20 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,
 13. Dokaz da je samohrani roditelј (smrtni list, dokaz o razvodu)
 14. Potvrda o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava u APIF-u prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili ovjerena izjava da će se upisati u Registar prije dodjele plastenika

V  PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom putem sufinansiranja u saradnji sa humanitarnom organizacijom čine jedan predstavnik organizacije MAID, i dva predstavnika Opštinske uprave opštine Vlasenica.

Zadatak Komisije je:

 • pregled prispjelih prijava, evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, obavlјanje uviđaja na licu mjesta, sačinjavanje liste krajnjih korisnika na osnovu utvrđenih kriterijuma za bodovanje te istu dostavlјa načelniku opštine Vlasenica.

Saglasnost na predloženu rang listu kandidata daje načelnik opštine.

Rang lista odabranih kandidata će biti objavlјena na oglasnoj tabli Opštine i službenoj web stranici Opštine Vlasenica.

 

NAPOMENA:

 • Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u šalter sali Opštine Vlasenica i zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Opštine Vlasenica sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika“, javni poziv je objavlјen u sredstvima javnog informisanja opštine Vlasenica – web stranici Opštine Vlasenica  www.opstinavlasenica.org i oglasnoj tabli Opštine Vlasenica, a rok za podnošenje zahtjeva je do 19.3.2021. godine do 15.00 časova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odsjeku za razvoj opštine Vlasenica, ili na broj telefona 056/490-159 svakim radnim danom od 07.00-15.00 časova.

 

NAPOMENA: Javni poziv ostaje otvoren do 19.3.2021. godine do 15.00 časova.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Obrazac zahtjeva za dodjelu plastenika

Izjava

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: