(produženje roka) Nabavka CPE uređaja za poslovne korisnike

Datum objave: 14.07.2017. 15:05 / Izvor: Akta.ba, 14.07.2017.

Obavještenje o produženju roka za dostavu ponuda za nabavku CPE uređaja za poslovne korisnike putem postupka javnog nadmetanja broj: 26326/17

 

14.07.2017

 

Broj nabavke: 26326/17Predmet nabavke: CPE uređaji za poslovne korisnike

 

I.   Komunikacija

Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime BH Telecoma sa dobavljačima: 

Merima Bajrić, tel: +387 33 256 173, e-mail adresa: merima.bajric@bhtelecom.ba ili

Kenan Cepić,tel: +387 33 256 174, e-mail adresa: kenan.cepic@bhtelecom.ba

Fax: +38733 256 171

Web stranica: www.bhtelecom.ba

 

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između BH Telecoma i dobavljača vodi se putem navedenih sredstava komunikacije.

 

Javno nadmetanje sa ovlaštenim predstavnicima ponuđača čije su ponude ocjene  prihvatljivim u skladu sa odredbama  tenderske dokumentacije biće održano na adresi navedenoj u posebno dostavljenom pozivu za javno nadmetanje. Trajanje nadmetanja biće određeno pozivom za javno nadmetanje i  biće vremenski ograničeno.

 

Tok postupka javnog nadmetanja je detaljno opisano modelom tenderske dokumentacije.

 

II.  Dostavljanje ponuda

Dobavljač će ponudu  dostaviti u originalu koja treba biti sa pečatom i potpisom a dostavlja se na sljedeći način: Ponuda sa pečatom i potpisom se mora dostaviti u jednoj koverti sa naznakom “Ponuda za nabavku, CPE uređaji za poslovne korisnike, broj: 26326/17 – NE OTVARAJ“.

 

Unutar iste se nalaze dvije neprovidne koverte koje sadrže:

Koverta br. 1 dokumentaciju propisanu Tenderskom dokumentacijom,

Koverta br. 2  cijenu ponude i garancija za ozbiljnost ponude (tenderska garancija).

 

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:

BH Telecom d.d. Sarajevo

Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo , BiH

 

 

Ponude se trebaju dostaviti najkasnije: 25.07.2017. godine do 11:00.

 

Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: