(produženje roka) Nabavka lajsni za cijene

Datum objave: 20.07.2017. 14:13 / Izvor: Akta.ba, 20.07.2017.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

Kompanija G-Petrol d.o.o. Sarajevo sprovodi  postupak izbora Ponuđača za nabavku MTR:

LAJSNE ZA CIJENE

 

Izrada ponude:

Ponuđač treba da dostavi Ponudu u pisanom obliku, na način da  popuni  kompletno  Obrazac ponude (Prilog 1), a u skladu sa Tehničkim zadatkom (Prilog 2).  Naručilac zadržava pravo da odabere ponudu koju smatra najpovoljnijom u tehničkom i komercijalnom smislu.

Ponuđač  kao  sastavni  dio  Ponude  dostavlja  neophodna  “potkrepljujuća“  dokumenta  precizirana  u Tehničkom zadatku  (Prilog  2).  Ukoliko Ponuđač ne zadovoljava  tehničke kriterije, Naručilac zadržava pravo da ga eliminiše iz daljeg procesa Nabavke. Ponuđač  ima  pravo  da  angažuje  Podizvođača  uz  uslov  da  dostavi  ugovor  o  poslovno-tehničkoj saradnji u kojem će biti jasno preciziran predmet angažovanja podizvođača, kao i popunjen obrazac za provjeru privrednih društava za podizvođača (Prilog 5a).

 

Ugovorna dokumentacija:

-  Tispki Aneks HSE (Prilog 3)

 -  Tispki Ugovor o povjerljivosti podataka (Prilog 4)

 -  Obrazac za proveru privrednih društava (Prilog 5, 5a)

 

Cijena i valuta ponude:

Ponuđač je dužan da cijenu iskaže u valuti KM sa uračunatim svim troškovima.

Naknadni troškovi neće se uvažavati !!!

 

Plaćanje:

-  Minimum 45 dana, Bez Avansa.

- Osnov  za  plaćanje:  Potpisan  Ugovor,  faktura  po  ugovoru,  z apisnisnik  o  isporuci  Robe, dostavljeno sredstvo obezbeđenja u skladu sa ugovorom.

 

Sredstvo obezbjeđenja:

-  Ponuđač  je  pod  prijetnjom  raskida  ugovora  obavezan  da  u  roku  od  20  dana  od  dana obostranog  potpisivanja  Ugovora/prijema  Narudžbenice,  kao  sredstvo  obezbjeđenja  dobrog izvršenja  posla  dostavi  blanko  sopstvenu  mjenicu,  sa  klauzulom  ’’bez  protesta’’  i  mjenično ovlašćenje za popunjavanje mjenice na iznos 20% od ukupne vrijednosti  ugovorenog posla sa obračunatim  PDV,   sve  ovjereno  pečatom  izabranog  ponuđača  i  potpisano  od  strane zakonskog  zastupnika  izabranog  Ponuđača i  karton deponovanih  potpisa   lica  ovlašćenih za zastupanje ovjerenih od strane banke.

Rok važnosti ponude mora biti najmanje 90 kalendarskih dana od dana otvaranja ponude.

Rok za dostavu ponuda: 11.07.2017.g. do 16:00 sati.

 

Kompletirana Ponuda sadrži:

1.  Potpisan i pečatiran obrazac  Ponude,

2.  Kompletnu dokumentaciju zahtjevanu Tehničkim zadatkom,

3.  Potpisan Obrazac za provj eru privrednih društava,

 

Dostavljanje ponuda, obratiti posebnu pažnju!

Svu tehničku dokumentaciju zahtjevanu u Tehničkom zadatku dostavite brzom poštom ili lično u zatvorenim kovertama, na adresu:

G-Petrol d.o.o. Sarajevo  

N/r Srebrenka Malić

71000 Sarajevo  

Tešanjska 24a – Avaz Twist Tower

Na koverti je obavezno naznačiti:

„LAJSNE ZA CIJENE – TEHNIČKA DOKUMENTACIJA - NE OTVARATI“

Ponuda  sa  pripadajućom  dokumentacijom  (Obrazac  ponude,  te  Obrazac  za  provjeru  privrednih društava)  se  šalje  elektronski  -  skenirano  u  PDF  formatu  isključivo  na  e-mail  adresu: nabavkabih.lfo@nis.eu u traženom roku.

1.  Ponuda koja stigne poslije traženog roka NECE SE UZIMATI U DALJE RAZMATRANJE,

2.  Veličina skenirane Ponude maximum 10 MB,

3.  U subjectu maila napisati: Ponuda za nabavku: LAJSNE ZA CIJENE

4.  U tijelu maila napisati: Ovo je nasa ponuda za nabavku: LAJSNE ZA CIJENE

Obavezno u potpisu treba da budu informacije o kompaniji i licu zaduženom za ovaj tender (ime i prezime, tel. mob. E mail).

5.  Ukoliko je veličina maila preko 10 MB pa je potrebno poslati jos jedan:

-  U  Subjectu  maila  se  nakon  dijela  „Ponuda  za  nabavku……“  stavlja  napomena  PRVI MAIL  a  u  Subjectu  finalnog  maila  se  nakon  dijela  „Ponuda  za  nabavku……“  stavlja

napomena POSLJEDNJI MAIL.

PONUDA KOJA STIGNE NAKON NAVEDENOG ROKA, NECE SE UZMITATI U RAZMATRANJE!

Odustanak naručioca od nabavke. Naručilac zadržava pravo da u svakom momentu, a najkasnije do zaključenja  ugovora  sa  izabranim  ponuđačem  i  bez  navođenja  razloga  odustane  od  daljeg sprovođenja  ovog  postupka  nabavke,  bez  bilo  kakvog  prava  ponuđača  da  mu  Naručilac  zbog  toga nadoknadi eventualno prouzrokovanu štetu ili bilo koje  troškove učešća u postupku nabavke po ovom Pozivu.

Nakon prijema ponuda, Naručilac zadržava pravo da sprovede postupak sa pogađanjem o čemu će svi ponuđači biti blagovremeno obavješteni.

Traženje i davanje obavještenja u vezi poziva za dostavljanje ponuda. Sve dodatne informacije u vezi ovog postupka nabavke mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.

 

Kontakt osobe:     

Komercijalna pitanja:
Srebrenka Malić
+387 65 854 758 
srebrenka.malic@nis.eu

 

Tehnička pitanja:
Velid Komarica 
+387 62 341 919

velid.komarica@nis.eu

 

Rok produžen do 24.07.2017.g. do 16:00 h

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
td.zip
PODIJELI: