(prva izmjena i dopuna Plana javnih nabavki za 2020. godinu) Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja objekta, usluge smještaja za potrebe zimovanja, pravne usluge

Datum objave: 08.01.2020. 15:35 / Izvor: Akta.ba, 08.01.2020.

Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Organizacija: 

JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja

Faza postupka: 

Plan nabavki

Objavljen/dopunjen/izmijenjen/Ne donosi se: 

Dopunjen

Datum plana nabavki: 

26.12.2019

Prilog/prilozi PDF (plan i izmjene) : 

prve_izmjene_i_dopune_plana_javnih_nabavki_za_2020._godinu.pdf

Datum unosa: 

07.01.2020

Nadlezno ministarstvo: 

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

http://jn.ks.gov.ba/node/73717

 

KJU DOM ZA DJECU

 

BEZ RODITELJSKOG STAMNJA SARAJEVO

 

Broj: 70-U0/19 Sarajevo, 26.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (..Službeni glasnik BiH"" broj 39/14). člana 27. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama (..Službeni list RBilI" br 6/92. 8/93 i 1 3/941. člana 13. Zakona o Budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (..Službene novine FBiH. broj; 19/06). člana 22. Pravila Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja, broj: 53-UO/I8 i Ol-UO/19, Upravni odbor Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja na svojoj VII sjednici održanoj 26.12.2019. godine donosi:

 

O D L U K U

 

o donošen ju Prvih izmjena i dopuna Plana javnih nabavki Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu

 

Član 1.

 

Donose se Prve izmjene i dopune Plana javnih nabavki Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2020. godinu broj: 69-UО/19 od 26.12.2019. godine, koje su sastavni dio ove Odluke.

 

Član 2.

 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova.

 

Član 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

 

Upravni odbor KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja je 26.12.2019. godine na VII sjednici, shodno odredbama člana 27. Zakona u ustanova, člana 13. Zakona o Budžetima Federacije Bosne i Hercegovine, člana 22. Pravila KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, a na prijedlog direktora, donio Prve izmjene i dopune Plana javnih nabav ki Kantonalne javne ustanove Dom za djecu bez roditel jskog staranja za 2020. godinu. Vlada Kantona Sarajevo je usvojila prijelog Budžeta za 2020. godinu, te su shodno istom obezbijeđena dodatna sredstva na određenim pozicijama. Prema ovom prijedlogu Budžet Doma za djecu je uvećan za 174,386,00 KM. čime su se stvorili uslovi za izmjenu Plana nabavki za 2020. godinu. Pored navedenog Dom za djecu je u 2019. godini ostvario 155.443.79 KM prihoda po osnovu donacija i transfera. U 2019. godini od ovog iznosa utrošeno je 58.315.00 KM. Razlika od ostvarenog i utrošenog iznosi 97.128.79 KM. Ova sredstva se prenose u 2020. godinu. Imajući u vidu naprijed navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

Dostaviti:

 

-           Upravni odbor

 

-           Služba fmansijsko računovodstvenih poslova

 

-           Komisi ja za javne nabavke

 

-           a/a

 

 

PREDSJEDNICA Upravnog odbora

Vernesa Bešlija

 

KJU DOM ZA DJECU

 

BEZ RODITELJSKOG STARANJA SARAJEVO

 

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI KANTOLANE JAVNE USTANOVE DOM ZA DJECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA ZA 2020. GODINU

 

Decembar, 2019. Godine

R.B.

Predmet ј;ипе nabavke

N - novo P - promjena 11 - brisano

Jedinstveni rječnik javne nabavke - IKIN н

Planirana sredstva u budžetii/finansijskom planti

Vrsta postupka i okvirno

vrijeme pokretanja postupka ti Planu javnih nabavki za 2020. "mlinu

Vrsta postupka i okvirno vrijeme pokretanja postupka n prvim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 21120. godinu

Ekonomski kod

Procijenjena vrijednost п Planu javnih nabavki za 20211. godinu п k\I bez PDV-a

Procijenjena vrijednost и prema prvim izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki /а 2020. godinu kM bez PDV-a

NABAVKA ROBA

11.6.

Fizičko obezbijedenje objekta

N

79713000-5

6133

 

22.000,00

-

Konkurentski zahtjev 1 kvartal 2020."

NABAVKA USLUGA

16.6.

Usluge smještaja za potrebe zimovanja

P

55110000-4

6139

12,000,00

22.000,00

U skladu sa Апехот II dio B Zakona

U skladu sa Апехот 11

dio 13 Zakona IV kvartal 2019. godine

i 7.4.

Pravne usluge

P

79100000-5

6139

2.137,00

6.000.00

Direktni sporazum

Direktni sporazum

Broj: 69-UO/19 Sarajevo, 26.12.2019. godine

predsjednica

Upravnog odbora

Vernesa Bešiija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: