(rješenje o usvajanju žalbe ponudača) (aukcija) Nabavka novog putničkog motornog vozila

Datum objave: 23.02.2021. 10:18 / Izvor: Akta.ba, 19.02.2021.

Broj protokola: 03-227-9/21

Lipnica, 19.02.2021. godine

 

Na osnovu člana 100. stav (3) Zakona o javnirn nabavkania Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik " broj 39/14), a postupajući po žalbi od 15.02.2021. godine izjavljenoj od strane ponuđača GRADPROM" d.o.o. Srbac, Mome Vidovića bb, Srbac, zastupanog po punomoćniku Antonić Mili, advokatu iz Banja Luke, na tendersku dokumentaciju za javnu nabavku robe „Nabavka novog putničkog ornog vozila za potrebe JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica" d.o.o. broj 03-227-4/21 od 10.02.2021. godine, za koji je objavljeno obavještenje o nabavci broj 1112-7-1-17-3-1/21 na Portalu javnih nabavki na 10.02.2021. godine, direktor JP RPC Tuzla-lnkubator „Lipnica" d.o.o. donosi

 

RJEŠENJE

o usvajanju žalbe ponudača

Usvaja se žalba ponuđača „GRADPROM" d.o.o. Srbac, Mome Vidovića bb, Srbac, zastupanog po pomoćniku Antonić Mili, advokatu iz Banja Luke na Tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke roba „Nabavka novog putničkog motornog vozila za potrebe JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica" d.o o. broj 03-227-4/21 od 10.02.2021. godine, Obavještenje o nabavci broj 1112-7-1-17-3-1/21 objavljeno na portalu javiih nabavki dana 10.02.2021. godine.

2.         Ovo Rješenje je osnov za preduzimanje radnje ispravljanja od strane Ugovornog organa i izmjene Tenderske dokumentacije broj 03-227-4/21 od 10.02.2021. godine

3.         Ugovorni organ će izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije i istu objaviti na Portalu javnih nabavki činie će ujedno i obavjestiti sve potencijalne učesnike o nastavku predmetnog postupka.

4.         Troškove Žalioca u iznosu od 240,00 KM+iznos za PDV od 17 % = 280,80 KM koji se odnose na troškove pravnog zastupanja Ugovorni organ će uplatiti na žiro račun Žalioca koji se vodi kod ,,NLB Banka" a.d. Banja Luka broj 562-01080872831-46 u roku od 15 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Zaitjev za naknadu troškova u preostalom dijelu se odbija kao neosnovan.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica" d.o.o. je, a na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke „Nabavka novog putničkog motornog vozila za potrebe JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica" d.o.o." , konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda i Obavještenju o nabavci broj 1112-7-1-17-3-1/21 od 10.02.2021. godine pokrenuo predmetni postupak i u skladu sa odredbama ZJN tendersku dokumentaciju objavio na portalu Agencije za javne nabavke. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 22.000,00 KM bez PDV-a.

Ugovorni organ JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica" d.o.o je dana 15.02.2021. godine zaprimio na protokol žalbu od strane ponudača „GRADPROM" d.o.o. Srbac, zastupanog po punomoćniku Antonić Mili, advokatu iz Banja Luke na Tendersku dokumentaciju broj 03-227-4/21 od 10.02.2021. godine.

Ugovorni organ JP RPC Tuzla-lnkubator „Lipnica" konstatuje da je žalba blagovremena, dopuštena i izjavljena od strane ovlaštene osobe.

U žalbi je navedeno da je žalba izjavljena zbog pogrešne primjene materijalnog prava i konkretnih odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, a odnose se na:

- Izjava iz člana 47. (Aneks IV), Izjava iz člana 48, (Aneks V) i Izjava iz člana 52. ZJN (Aneks VI) koji su sastavni dio Tenderske dokumentacije.

Žalilac navodi slijedeće:

„ izjava iz člana 47. koja čini prilog Tenderske dokumentacije-Aneks IV nije sačinjena u skladu sa podzakonskim aktima.

U donjem lijevom uglu iste navedeno je:

„Роpis i pečat nadležnog organa M.P."

Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH" br 90/14 i 20/15) propisan je obrazac izjave o ispunjenosti uslova iz člana 47. ZJN, te kako je rečeno da ovu izjavu ovjeravii samo ponuđač Konkretno, članom 2. Uputstva o izmjeni uputstva za pripremu niodela tenderske dokumentacije i ponuda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH" broj 20/15, načinjena je izmjena, te je rečeno da ova izjava umjesto potpisa i pečata nadležnog organa treba da sadrži potpis i pečat ponudača.

Kako je ugovorni organ zahtjevao da ova izjava bude ovjerena od strane nadležnog organa isti je postupio supotno odredbama Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

Izjava iz člana 48. koja čini prilog tenderske dokumentacije Aneks V nije sačinjena u skladu sa podzakonskim aktima

 

U donjem lijevom uglu iste navedeno je:

„Potpis i pečat nadležnog organa M.P."

Uputstvom za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH" br 90/14 i 20/15) proaisan je obrazac izjave o ispunjenoszi uslova iz člana 47. ZJN, te je rečeno da ovu izjavu ovjerava samo ponudač. Konkretno članom 2. Uputstva o izmjeni uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i poi uda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH" broj 20/15, načinjena je izmjena, te je rečeno da ova izjava umjesto potpisa i pečata nadležnog organa treba da sadrži potpis i pečat ponuđača. Izjava iz člana 52. koja čini prilog tenderske dokumentacije - Aneks VI nije sačinjena u skladu sa podzakonskim aktima. U donjem lijevom uglu iste navedeno je:

„Potpis odgovorne osobe i pečat ponuđača M.P."

Samim Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH, broj 39/14) nije posebno propisano da li izjava iz člana 52. ovog Zakona treba biti ovjerena od strane ponuđača, od strane nadležnog organa organa, odnosno da li ova izjava treba uopšte da bude ovjerena. Tačnije,članom 52. stav (2) ZJN propisano je samo da je savki ponuđač dužan da uz ponudu dostavi i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u predmetnoj nabavci. Dalje, u okviru Uputstva za pripremu mcdela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH" br 90/14 i 20/15) dat je obrazac pismene izjnve iz člana 52. Zakona o javnim nabavkama, u okviru koje je predviđeno da ova izjava, između ostalog, treba da sadrži potpis lica koje izjavu daje, mjesto i datum izjave, te potpis i pečat nadležnog organa. Dakle prpna obrascu propisanom u podzakonskom aktu, za izjavu iz člana 52. ZJN nije predviđena (sosebna obiveza da ova izjava mora biti ovjerena od strane ponuđača, već je samo predviđeno da ova izjava mora biti оу erena od strane nadležnog organa. Kako ugovorni organ nije zahtjevao da ova izjava bude ovjerena od strane nadležnog organa isti je postupio suprotno odredbama Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda.

Iz navedenih razloga žalitelj ulaže žalbu na tendersku dokumentaciju, od Ugovornog organa traži da se u skladu sa članom 110. ZJN, postupak javne nabavke obustavi, žalba usvoji, odluči o naknadi troškova saitava predmetne žalbe, usvoji zahtjev žalitelja za nadokanadu troškova sastava žalbe u iznosu od 1.053,00 KM, tenderska dokumentacija uredi u skladu sa zakonskim propisima, da ugovorni organ iznos od 1.053,00 KM u roku od 15 dana od dana donošenja odluke po žalbu uplati na žiro račun žalitelja koji se vodi kod ,,NBL" Bankaa.d. Banja Luka broj 562-01080872831-46.

Ukoliko ugovorni organ ne usvoji ovu žalbu, predlaže da istu, u zakonskom roku, dostavi na razmatranje Uredu za razmatranje žalbi BiH, nakon zaprimanja i razmatranja ove žalbe istu usvoji, naloži Ugovornom organu da žalitelju nadokanadi troškove za sastav žalbe, naloži povrat uplaćene naknade za vođenje žalbenog postupka."

Postupajući po žalbi ponudača „GRADPROM" d.o.o. Srbac, zastupanog po punomoćniku Antonić Mili, advokatu iz Banja Luke na Tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke roba „Nabavka novog putničkog motornog vozila za potrebe JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica" d.o.o. broj 03-227-4/21 od 10.02.2021. godine, Obavještenje o nabavci broj 1112-7-1-17-3-1/21 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 10.02.2021. godine, u skladu sa odredbama člana 100. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službem g asnik BiH" broj 39/14), nakon što je žalbu razmotrio, iznesene žalbene navode žalioca smatra osnovanim, te Ugovorni organ konstatuje slijedeće:

Odlučujući o navodima koji se odnose na ispravku tenderske dokumentacije, Ugovorni organ je utvrdio da su isti osnovani i prilivata da izvrši izmjenu Tenderske dokumentacije tako da će se Izjave iz člana 47. (ANEKS IV), Izjava iz člana 48. (ANEKS V) i Izjava iz člana 52. (ANEKS VI) uskladiti sa zakonskim i podzžkonskim aktima.

Odlučujući o zahtjevu za nadoknadu troškova za sastav žabe ugovorni organ je utvrdio da pitanje vanja po zahtjevu za nadoknadu advokatskih troškova za sastav žalbe nije posebno riješeno odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH", broj 39/14), ali je članom 117. ovog zakona predvidena supsidijarna primjena Zakona o upravnom postupku, te se stoga primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku „Službeni glasnik BiH", br. 92/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16).

Shodno tome, Ugovorni organ usvaja zahtjev žalitelja na naknadu troškova postupka, koji se s;istoje od troškova sastava žalbe po advokatu, a u skladu sa članom 105. Zakona o upravnom postupku, u iznosu od 240.d0 KM bez PDV-a, odnosno 280,80 KM sa PDV-om, dok se u preostalom dijelu postavljeni zahtjev odbija kao neosnovan. Ugovomi organ je odlučio o visini troškova primjenjujući član 18. stav (2) Tanfe o nagradama i naknadi troškova za rad advokata u F BiH, koji propisuje r.agradu za podneske kojiina se pokreće upravni postupak u neprocjenjivim predmetima, u iznosu od 240,00 KM. U konkretnom slučaju radi se o rieprocjenjivom predmetu bez obzira što je poznata vrijednost nabavke, a što je u skladu sa stavom Suda BiH iznesenim u Presudi broj S1 3 U 023495 16 U od 16.03.2018. godine, potvrđenim u Presudi apelacionog upra/nog vijeća Suda BiH broj S1 3 U 023495 18 Uvp.

Ugovorni organ će žalitelju „GRADPROM" d.o.o. Srbac, Mome Vidovića bb, Srbac, zastupanog po punomoćniku Antonić Mili, advokatu iz Banja Luke isplatiti troškove žalbenog postupka u iznosu od 280,80 KM sa PDV-om u roku od 15 dana od dana prijema ovog Rješenja.

Na osnovu gore prihvaćenih prijedloga žalitelja, Ugovorni organ će izvršiti izmjenu Tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke roba „Nabavka novog putničkog motornog vozila za potrebe JP RPC Tuzla-Inkubator „Lipnica" d.o.o. broj 03-227-4/21 od 10.02.2021. godine, Obavještenje o nabavci broj 1112-7-1-17-3-1/21 objavljeno na portalu javnih nabavki dana 10.02.2021. godine i produžiti rok za dostavu ponuda za 10 (deset) dana.

 

Рoukа o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi BiH, putem Ugovornog organa u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Rješenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: