Sazivanje 28. redovne Skupštine

Datum objave: 26.02.2021. 09:03 / Izvor: Dnevni list, 26.02.2021.

Na osnovu člana 229. i člana 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH", broj: 81/15), člana 55. Statuta JP Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" dioničko društvo Srebrenik i Odluke Nadzornog odbora br. 02-297/21 od 24.02.2021. godine. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" d.d. Srebrenik, objavljuje:

 

OBAVJEŠTENJE

 o sazivanju 28. redovne Skupštine dioničara Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" dioničko društvo Srebrenik

 

I

Skupština dioničara Javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija "Srebrenik" d.d. Srebrenik, održat će se dana 29.06.2021. godine (utorak), u sjedištu Preduzeća, u ulici 211. Oslobodilačke brigade b.b. Srebrenik, sa početkom u 15,30 sati.

II

Za sjednicu Skupštine se predlaže slijedeći:

Dnevni  red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora,

3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja Društva za period 2019. - 2021. godina,

4. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2020. godine.

 

III

Skupštini Društva mogu prisustvovati.dioničari ili njihovi punomoćnici koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka rada Skupštine, najkasnije u roku od tri dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine. Pravo odlučivanja na Skupštini imaju dioničari koji su upisani na listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave

potpisane od dioničara i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima.

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

V

Glasanje na Skupštini Društva vrši se putem glasačkih listića koji sadrže, ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.

vi

Dioničar ili njegov ovlašteni punomoćnik može ostvariti uvid u materijale pripremljene za Skupštinu u sjedištu Društva u ulici 211. Oslobodilačke brigade bb. u Srebreniku.

VII

Preporučuje se dioničarima i punomoćnicima dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine, da dodu 15 minuta prije zvanično utvrđenog termina za početak rada Skupštine Društva, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine.

 

Predsjednik Nadzornog odbora: Sumedin Nišić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: