Sazivanje 48. Skupštine

Datum objave: 08.03.2021. 08:11 / Izvor: Oslobođenje, 08.03.2021.

U skladu sa članom 24л) Statuta INTESA SANPAOLO BANKE d.d. BOSNA i HERCEGOVINA (u daljem tekstu 'Banka'), Nadzorni odbor Banke, na svojoj 5. sjednici održanoj u 2021. godini, dana 0203.2021. godine, usvaja sljedeću

 

ODLUKU

O SAZIVANJU 48. SKUPŠTINE DIONIČARA INTESA SANPAOLO BANKE D.D. BOSNA I HERCEGOVINA

 

Član 1.

Nadzorni odbor Banke saziva 48. Skupštinu dioničara INTESA SANPAOLO BANKE dd. BOSNA i HERCEGOVINA za 31 mart 2021 godine, u 10:00 sati, u prostorijama Banke, Obala Kulina bana 9a, Sarajeva

Za 48. Skupštinu dioničara Banke predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Imenovanje predsjedavajućeg, zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i članova Odbora za glasanje. Odbor za glasanje se imenuje u sljedećem sastavu: Zlata Valjevac, predsjedavajuća; Samir Bibić, član i Ibrahim Pištoljević, član.

2. Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja o poslovanju Intesa Sanpaolo Banke d,d. Bosna i Hercegovina za period 0101.- 31.12.2020. godine, pripremljenih u skladu sa standardima izvještavanja Agencije za bankarstvo FBiH, sa Izvještajem eksternih i internih revizora, Izvještajem o aktivnostima Nadzornog odbora i Izvještajem o aktivnostima Odbora za reviziju;

3. Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna za period 0Ж- 31.12.2020. godine i prijedlogu rasporeda profita za 2020. godinu:

4. Odluka o usvajanju Finansijskog plana za period 2021 - 2024;

5. Odluka o usvajanju Plana kapitala za' period 2021 - 2024;

& Odluka o usvajanju Plana za likvidnost i Plana finansiranja za period 2021 - 2024;

7. Informacija za Skupštinu Banke vezano za sve zarade, naknade i druga primanja Nadzornog odbora, Uprave Banke i višeg rukovodstva, Banke i Prijedlog Nadzornog odbora o zaradama, naknadama i drugim primanjima;

8. Odluka o primjerenosti članova Nadzornog odbora Intesa Sanpaolo Banke dri. Bosna i Hercegovina za 2020. godinu

# Pravo učešća u radu i odMavayi Skupštine mogu ostvariti dioničari sa pravom gasa, fično Hi рЛет punomoćnta. Punomoć mora bid u pisanoj formi i mora uključivati generalno ovlaštenje za zastupanje jednog i više dmčara u okvira Dnevnog reda Shfrftinednritara.

Punomoć se mora predati Sekretaru Banke, zajedno sa potvrdom o prisutnosti najkasnjje 3 (tri) dana prije početka 41 Skupštine dioničara.

Uvid.u sve materijale pripremljene prema Dnevnom redu Skupštine (kako je gore navedeno) dioničari Ш njihovi punomoćnici mogu izvršiti direktno u prostorijama INTESA SANPAOLO BANKE dri. BOSNA I HERCEGOVINA, nagore navedenoj adresi, od dana objave u radnom vremenu od 0Ш do 16:30 sati.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: