Sazivanje četrnaeste vanredne sjednice Skupštine

Datum objave: 12.03.2021. 08:39 / Izvor: Glas Srpske, 12.03.2021.

LUTRIJA REPUBLIKE SRPSKE

Akcionarsko društvo

BANjA LUKA, Ul. Vuka Karadžića br. 2

 

Broj; 1195-NO/21

Banja Luka, 05.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 32. alineja 4. Statuta Lutrije RS a.d. Banja Luka, Nadzorni odbor Preduzeća na tridesetoj sjednici održanoj dana 05.03.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

o sazivanju Četrnaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a. d. Banja Luka

 

I

Saziva se Četrnaesta vanredna sjednica Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka za dan 29.03.2021. godine (ponedjeljak) u direkciji Preduzeća u ulici Vuka Karadžića br. 2 Banja Luka sa početkom u 12,00 časova.

 

II

Za sjednicu je predviđen sledeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine

- predsjedavajućeg Skupštine 1

- Komisije za glasanje –zapisničara

 

2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Petnaeste redovne sjednice Skupštine akcionara Lutrije RS a.d. Banja Luka;

3. Razmatranje i usvajanje rebalansa Plana poslovanja za 2020. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. Banja Luka;

4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2021. godinu sa programom investicija Lutrije RS a.d. BanjaLuka;

5. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS ad. Banja Luka:

6. Donošenje Odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje četiri člana Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka;

7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;

8. Donošenje Odluke o osnivanju - upisu poslovne jedinice Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka

Poslovna jedinica „Lutrija Republike Srpske br. 37" Banja Luka;

9. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna

Statuta Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;

10. Razmatranje i usvajanje Prečišćenog teksta Statuta Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka;

11. Davanje preporuke na Prijedlog odluke „Elkektronska video lutrija" d.o.o. Banja Luka o sticanju imovine velike vrijednosti br. 02-104/21 od 05.03.2021. godine

12. Ostala pitanja

 

III

U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 05.04.2021. godine sa početkom u 12,00 časova na istom mjestu.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. 19.03.2021.godine.

Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u Pravnoj službi Preduzeća svakim radnim danom od 09-15 časova ili preuzeti sa sajta Lutrije RS itošJigljagz.sot.

 

IV

Zadužuje se Uprava Preduzeća da poziv za XIV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Lutrije Republike Srpske a.d. Banja Luka objavi u dnevnom listu na teritoriji Republike Srpske.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Rastko Vuković

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: