Sazivanje devetnaeste Skupštine

Datum objave: 08.07.2017. 09:07 / Izvor: Dnevni Avaz, 08.07.2017.

„Zrak" d.d. Sam/evo

Nadzorni odbor

Broj:1484/17

Dana,04.07.2017. godine

 

Na osnovu člana 230. Zakonom a privrednim društvima FBiH te Odluke Nadzornog odbora "Zrak" d.d. Sarajevo brojl469/l7 donijete no sjednici dana 03.07.2017. godine, Nadzorni odbor objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU DEVETNAESTE REDOVNE SKUPŠTINE "ZRAK" DO SARAJEVO

Devetnaesta Skupština "ZRAK" d.d. Sarajevo održat će se 03.08.2017. godine sa početkom u 11 sati u prostorijama Društva na adresi Adema Buće 148, Sarajevo, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor radnih tijelo Skupštine i to:

Predsjedavajućeg Skupštine,

Dva dioničara - ovjerivača Zapisnika Skupštine,

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2016. godinu koji ukljućuje finansijski izvještaj. Izvještaj revizora. Izvještaj Odbora za reviziju i Izvještaj Nadzornog odbora.

3. Donošenje odluke o nastavku poslovanja Društva „Zrak"d.d. Sarajevo.

4. Donošenje odluke a raspodjeli dobiti po završnom računu na dan 31.12.2016. godine.

5. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora.

6. Donošenje odluke o izboru i razrješenju člana Nadzornog odbora ispred privatnog kapitala.

7. Donošenje odluke o usvajanje Statuta Društva „Zrak" d.d. Sarajevo.

8. Donošenje odluke utvrđivanju elemanata za zaključenje ugovora o naknadi za rad Odbora za reviziju.

9. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Nadzornom odboru za izbor Vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2017. godinu.

 

I Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini imaju dioničari upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dona prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini Dioničkog društvo mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 (tri} dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine na jedan od načina:

neposredno, preporučenom pošiljkom na adresu "Zrak" d.d, Ul. Adema Buće 148, Sarajevo; faxom 033-658 472, email:pravnasluzba§tzrak.bo. U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, Ulica Adema Buće 148. Podnosilac prijave dužan je uz prijavu predočiti i/ili dostaviti svoj identifikacioni dokument

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda u roku od 8 dona od dana objavljivanja ovog obavještenja te se pozivaju da dostave prijedloge za člana Nadzornog odbora ispred privatnog koji se imenuje na period do isteka četverogodišnjeg mandata Nadzornog odbora koji je započeo 24.02.2014.godine.

II Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara - vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima, i dostavlja se u originalu najkasnije prije početka Skupštine.

III Pravo odlučivanja na Skupštini Društva dioničar može ostvariti glasanjem u odsutnosti putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine. U ovom slučaju, dioničari mogu najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja pisanim putem obavijestiti Društvo da žele pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsutnosti.Društvo će u roku od 2 dana od dana prijema obavijesti dioničara dostaviti dioničaru na adresu iz liste dioničara izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni ed Skupštine i glasačke listiće, a dioničar može dostaviti popunjene glasačke listiće najkasnije 3 dana prije dana održavanja Skupštine.

Materijal sa prijedlozima odluka za odlučivanje na Skupštini može se pogledati u prostorijama Društva radnim danom od 10 do 14 sati i u dogovoru sa sekretarom Drus&a na tei. 033 658121.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: