Sazivanje IX redovne godišnje Skupštine

Datum objave: 30.06.2017. 09:24 / Izvor: Oslobođenje, 30.06.2017.

Na osnovu člana 228. a u skladu sa odredbama člana 230. stav 1. Zakona o privrednim društvima FBiH (Slu žbene novine FBiH broj: 81/15) Nazorni odbor dioničkog društva "Rudnik Mangana" Bližim objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

O sazivanju IX redovne godišnje Skupštine d.d. "Rudnik Mangana" Bužim

Skupština d.d. "Rudnik Mangana" Bužim održat će se 22.09.2017. godine sa početkom u 16 sati u prostorijama Društva u ulici Vrhovska bb, Bužim.

Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći:

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela Skupštine

1) Izbor predsjednika Skupštine,

2) Izbor zapisničara,

3) Izbor dva ovjerivača zapisnika.

2. Usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i ovlaštenog revizora

3. Donošenje odluke o nastavku poslovanja d.d. "Rudnik Mangana" Bužim

4. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju Društva

5. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju Društva

6. Donošenje odluke o potpisivanju ugovora sa članovima Odbora za reviziju Društva.

7. Donošenje odluke o visini naknade i drugim pravima članova Odbora za reviziju Društva.

Upute za dioničare:

• Do izbora predsjednika Skupštine radom Skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa;

• Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje imenovan Odlukom Nadzornog odbora o Sazivanju Skupštine u sastavu: Amir Tahić - predsjednik, Alukić Suljaga - član, Dizdarević Sejad - član;

• Pravo odlučivanja u Skupštini ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine;

• Pravo sudjelovanja u radu Skupštine i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika;

• Dioničar/punomoćnik dužan je najkasnije 24 sata prije održavanja Skupštine podnijeti prijavu za sudjelovanje na Skupštini;

• Punomoć za sudjelovanje u radu Skupštine treba biti u skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima FbiH, a dostavlja se najkasnije 1 sat prije održavanja Skupštine;

• Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine najkasnije 8 (osam) dana od objavljivanja ove obavijesti;

• Prijave, prijedlozi i punomoći dostavljaju se na adresu Društva - ulica Vrhovska bb, Bužim;

• Dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu 7 (sedam) dana prije održavanja Skupštine od 10 do 13 sati u sjedištu Društva.

• Ovo obavještenje ujedno je i poziv dioničarima za Skupštinu Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

DD "Rudnik Mangana" Bužim

Krupić Senad

           

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: