Sazivanje prve redovne Skupštine

Datum objave: 01.03.2021. 08:34 / Izvor: Dnevni Avaz, 28.02.2021.

 

U skladu sa članom 45. Zakona o bankama (»Služene novine Federacije BiH", br. 27/17), elanom 54. Statuta Sberbank BH d.d., Sarajevo i Odlukom Nadzornog odbora od 22.02.2021 godine o sazivanju 1/2021. redovne Skupštine Banke, Sberbank BH d.d., Sarajevo objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU 1/2021. REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA SBERBANK BH D.D., SARAJEVO

 

Redovna Skupština dioničara Sberbank BH d.d., Sarajevo saziva se za dan utorak, 23. mart 2021. godine sa početkom u 14:00 sati.

Zasjedanje redovne Skupštine Banke održat će se u Sarajevu u prostorijama Banke, ulica Fra Anđela Zvizdovića broj 1., Sarajevo, sala za sastanke.

Za zasjedanje Skupštine utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1.Izbor radnih tijela Skupštin

a.Predsjedavajućeg Skupštine;

b.Odbora za glasanje;

c.Zapisničara;

d.Dva ovjerivača Zapisnika.

2.Usvajanje zapisnika sa 1/2020. redovne sjednice Skupštine Sberbank BH d.d. od 24.03.2020. godine (početak) i 07.04.2020. godine (nastavak);

3.Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja za poslovnu 2020. godinu sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Banke;

4.Donošenje Odluke o načinu raspodjele i upotrebe dobiti Sberbank BH za poslovnu 2020. godinu;

5.Donošenje odluke o usvajanju Strategije poslovanja Sberbank BH d.d. za 2021. - 2024. godinu;

6.Donošenje odluke o usvajanju Plana upravljanja kapitalom Sberbank BH d.d. za 2021. -2024. godinu;

7.Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o ugovorima zaključenim između Sberbank BH d.d. i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2020. godinu;

8.Razno.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana, koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Pravo učešća u radu i odlučivanju dioničar može ostvariti neposredno ili putem svojih punomoćnika. Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od dioničara - fizičkog lica ili zastupnika dioničara - pravnog lica i ovjereno od nadležnog organa.

Dioničari imaju pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Banke izvršiti uvid u Listu dioničara, finansijski izvještaj sa izvještajima revizora. Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Punomoćnik je dužan predati Odboru za glasanje pisano ovlaštenje za zastupanje dioničara (original punomoć).

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora za ili protiv pnjedloga odluke.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: