Sazivanje prve vanredne sjednice Skupštine

Datum objave: 12.03.2021. 08:45 / Izvor: Glas Srpske, 12.03.2021.

„DRINA OSIGURANjE " AD

MILIĆI

 

Broj: UO- 33/2021

Dana, 09.03.2021 .godine

 

Na osnovu člana 304., a u vezi člana 272. i 281. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske.", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 49. Statuta Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje" Milići, Upravni odbor „ Drina osiguranje" AD na sjednici održanoj dana 09.03.2021. godine d o n o s i:

 

ODLUKU​

o sazivanju prve vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva u 2021.godini

 

Saziva se prva vanredna sjednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva za osiguranje „ Drina osiguranje" Milići u 2021. godini, koja će se održati dana 01.04.2021. godine (četvrtak) sa.početkom u 13,00 časova, u prostorijama sjedišta Društva u Milićima, Ulica 9. Januar boj 4. i utvrđuje se sledeći

 

DNEVNI RED:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine,

2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,

3. Izbor tri člana komisije za za glasanje,

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodno održane sjednice Skupštine akcionara,

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala,

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju devete emisije hartija od vrijednosti po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital (privatna emisija - emisija bez obaveze izrade i objavljivanja prospekta,

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Osnivačkog akta,

9. Tekuća pitanja.

 

U slučaju da se sjednica akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se 11.04.2021. godine na istom mjestu sa početkom u 13:00 časova, sa istim dnevnim redom.

 

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari koji na dan 23.03.2021.godine budu upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti (deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara).

 

Uvid u materijal za ovu sjednicu akcionari mogu izvršiti u sjedištu „ Drina osiguranja " AD Milići, ul. Ulica 9. Januar broj 4., Sektor za pravne poslove, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova, a materijal za sjednicu svakom akcionaru koji to zahtijeva obezbjeđuje Društvo.

 

Predsjednik Upravnog odbora

mr Rajko Dukić s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: