Sazivanje redovne Skupštine dioničara

Datum objave: 22.02.2021. 08:40 / Izvor: Oslobođenje, 22.02.2021.

MHTTP BRISTOL d.d.

Fra Filipa Lastrića br. 4 Sarajevo

 

Na osnovu Člana 59 Statuta Dioničkog društva t Odluke Nadzornog odbora broj; 02/21 od 19.02.2021. godine Nadzorni odbor objavljuje;

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČARA MHTTP BRISTOL d.d. Sarajevo

 

I

Saziva se redovna Skupština dioničara MHTTP BRISTOL d.d. Sarajevo za dan 15.03.2021. sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Društva u ulici Fra Filipa Lastrića 4, sa sljedećim DNEVNIM REDOM:

1.            Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje na Skupštini

2.            Izbor predsjedavajućeg Skupštine i dva ovjerivača zapisnika

3.            Usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2018. godinu i 2019. godinu sa fmansijskim izvještajem, Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem odbora za reviziju i izvještajem Nadzornog odbora društva

UPUTE ZA DIONIČARE:

II

Pravo učešća i odlučivanja imaju dioničari upisani na listu dioničara društvakod Registra vrijednosnih papira u FBIH 30 dana prije datuma održavanja skupštine. Dioničari ili grupa dioničara, sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu skupštine i odlučivanju dioničara može se ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

• Dioničar (punomoćnik) dužan je najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine podnijeti prijavu za sudjelovanje na skupštini.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanje na skupštini društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioničara i punomoćnika i dostavlja se društvu poštom, lično ili telefaksom tri dana prije dana određenog za održavanje skupštine.

• Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog lica, punomoćnik može biti i pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara.

Dioničari i/ili punomoćnici dioničara snose troškove dolaska i učešća u radu skupštine.

III

Glasanje u skupštini se vrši putem glasačkih listića koji sadrže ime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže.Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izbom organa dioničkog društva. Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

Materijal dnevnog reda i zapisnik sa prošle skupštine dostupni su dioničarima u prostorijama sjedišta Društva svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati.

Uz prijave se dostavlja dokument identifikacije.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 033/ 705-000.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: