Sazivanje Skupštine

Datum objave: 24.06.2017. 08:48 / Izvor: Oslobođenje, 24.06.2017.

MERKUR

d.d. Sarajevo

DIONlČKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJI I VANJSKO-TRGOVINSKI PROMET

 

Nadzorni odbor dioničkog društva za unutrašnji i vanjskotrgovinski promet "MF.RKUR" d.d. Sarajevo, na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine broj: 5/17 od 21. 6. 2017. godine, u skladu s odredbama člana 230. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 81/15), člana 10. stav 2. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 19/10) i člana 57. Statuta Društva "MERKUR" d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine Društva "MERKUR" d.d. Sarajevo

 

I Saziva se Skupština Društva "MERKUR" d.d. Sarajevo, za ponedjeijak 17.7. 2017. godine, sa početkom u 10 sati. Skupština će se održati u sjedištu draštva u Semizovcu, ul. Semizovac bb.

 

II Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;

2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora za 2016. godinu;

3. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitaka po godišnjem obračunu za 2016. godinu;

4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora;

5. Raziješenje dužnosti člana Nadzornog odbora Amautović Vere i imenovanjc novog člana Nadzornog odbora.

 

III Predsjedavajući, Odbor za glasanje i zapisničar Skupštine:

1. Do izbora predsjednika Skupštine, Sbipštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dioniea sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

2. Imenuje se Odbor za glasanje u sastavu: Elvedina Čaušević - predsjednik i članovi Nađa Zulčić i Bojana Salatić.

3. Za zapisničara Skupštine imenuje se Đana Dizdarević.

 

IV Prijedlozi odluka:

1. Nadzorni odbor će na osnovu pođnesenih prijava za učešće utvrditi i predočiti Skupštini prijedlog za izbor predsjedavajućeg Skupštine i dva dioničara/punomoćnika koji ovjeravaju zapisnik Skupštine.

2. Usvaja se godišnji izvještaj Društva o poslovanju Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora za 2016. godinu.

3. Usvaja se odluka o načinu pokrića gubitaka po godišnjem obračunu za 2016. godinu.

4. Usvaja se odluka o izboru vanjskog revizora.

5. Usvaja se odluka o raziješenju dužnosti člana Nadzornog odbora Arnautović Vere i imenovanju novog člana Nadzornog odbora.

 

V Prijedlozi dioničara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Skupštine

1. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine.

2. Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima dioničara na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine. Ukoliko Nadzorni odbor društva donese odluku da ne objavi obavještenje o prijedlozima dioničara iz ovog člana, dužan je najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine, o tome obavijestiti dioničare koji su podnijeli prijedlog.

 

VI Ovlašteni učesnici, prijava za ućešće i način glasanja na Skupštini

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine ima dioničar koji se na Iisti dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Pravo ućešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

2. Osim svakog poslovno sposobnog fizičkog Iica, punomoćnik može biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz pu-nomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takvog pravnog lica.

3. Punomoć se daje u obliku pisane izjave potpisane od dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja Društvu neposredno, preporučenom poštom ili faxom u roku i na adresu kako je dalje u tački 5. naznačeno za podnošenje prijave za učešće u radu Skupštine.

4. Pravo odlučivanja na Skupštini, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem pošte, faxa ili e-maila prije datuma održavanja Skupštine (glasanje u odsustvu), ukoliko je najkasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine u dnevnim novinama, pisanim putem obavijestio društvo da želi pravo odlučivanja na Skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

5. Skupštini mogu prisustvovati i u njenom radu učestvovati dioničari i/ili punomoćnici dioničara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije datuma održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu: "MERKUR" d.d. Sarajevo, Semizovac bb, 71321 Semizovac, služba za pravne, kadrovske i opšte poslove - za Skupštinu društva, ili putem faxa (387 33)/(033) 475 251, odnosno u roku utvrđenom u prethodnoj tačci za glasanje u odsustvu. Najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine svaki dioničar i/ili punomoćnik dužan je Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ličnu ispravu za identifikaciju.

6. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime ili naziv/firmu dioničara, broj glasova kojim raspolaže, te naznačene prijedloge odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke, ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

 

VII Uvid u isprave i materijale za Skupštinu

1. Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara Društva ima pravo izvršiti uvid u:

- listu dioničara Društva,

- godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijske izvještaje i izvještaje, revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora, za 2016. godinu,

- Prijedloge odluka i druge isprave koje se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

2. Uvid u isprave i materijale, uz predočenje lične isprave za identifikaciju i predaju punomoći kada uvid vrši punomoćnik dioničara, kao i podnošenje prijava za učešće na Skupštini može se obaviti svakim radnim danom od 12 do 14 časova u prostorijama društva u Semizovcu ul. Semizovac bb.

 

Nadzorni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: