Sazivanje Skupštine

Datum objave: 08.07.2017. 08:50 / Izvor: Oslobođenje, 08.07.2017.

Na osnovu člana 229. i 257. Zakona o privrednim društvima FbiH. ("Sl.novine FBiH" broj: 81/15), Nadzorni odbor na sjednici održanoj 05.05.2017 godine, daje slijedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju Skupštine "EKONOMSKI INSTITUT" d.d. Tuzla

 

Saziva se Skupština " EKONOMSKI INSTITUT" d.d. Tuzla, koja će se održati u prostorijama Društva u Tuzli, Zvonka Cerića 1. dana 08.08.2017 godine, sa početkom u 14 sati.

Za Skupštinu se utvrđuje sledeći dnevni red:

1. Izbor Predsjednika Skupštine

2. Izbor dva dioničara - ovjerivača zapisnika Skup-štine;

3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2015. i 2016. godinu, izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2015. i 2016. godinu i Izvještaja vanjskog revizora za 2016. godinu

4. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora zbog isteka mandata;

5. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora;

6. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za revi¬ziju zbog isteka mandata

7. Donošenje Odluke o izboru Odbora za reviziju;

8. Donošenje Odluke o osnovnim elementima za za-ključivanje ugovora sa članovima nadzornog odbora i odbora za reviziju;

9. Donošenje Odluke o potvrđivanju Odluke Nadzor-nog odbora o davanju pod zalog dijela imovine Društva po osnovu kratkoročnih pozajmnica; 10. Izbor vanjskog revizora Društva za 2017. godinu;

Zapisnik će voditi Jahić Mirsad.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Prijava se može podnijeti neposredno u prostorijama Društva Tuzla Zvonka Cerića 1." najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje Skupštine.

Učešće u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti i putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine dioničkog društva daje se nakon objavljivanja oba-vještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu i dopunu dnevnog reda, prijedloge kandidata za izbor člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i prijedloga odluka.

Glasanje na Skupštini vrši se zaokruživanjem na gla-sačkim listićima odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke i zaokruživanjem broja ispred imena kandidata.

 

Nadzorni odbor

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: