Sazivanje vanredne Skupštine dioničara

Datum objave: 27.12.2019. 08:36 / Izvor: Dnevni list, 27.12.2019.

Na osnovu Člana 229. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH broj 81/15) i u skladu sa odredbama člana 44. Statuta „PUTEVI" d.d. Mostar, Nadzorni odbor „PUTEVI" d.d. Mostar objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE 0 SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA „PUTEVI" d.d. MOSTAR

 

I Skupština dioničara PUTEVI d.d. saziva se za dan 17.01.2020.godine, sa početkom u 10,00 sati. Skupština će se održati u sjedištu PUTEVI d.d. u Mostaru, ul. Prigradani bb.

 

II Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela skupštine Društva

• Izbor predsjednika skupštine Društva

• izbor dva ovjerivača zapisnika

2. Razriješenje članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata i imenovanje novih članova – tri člana

 

III Predsjednik Skupštine, Odbor za glasanje, zapisničar Skupštine i ovjerivaci zapisnika Skupštine:

1. Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu:

• Ermin Budim, predsjednik

• Zana Ćibo, član

• Edin Begić, član

U slučaju sprečenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje zamjenski članovi su:

• Elvir Gabela, predsjednik

• Hana Malović, član

• Osman Tibo, član

3. Zapisnik Skupštine vodit će sekretar Društva.

 

IV Za Skupštinu su utvrđeni slijedeći prijedlozi odluka:

l. Listu kandidata za tri člana Nadzornog odbora će objaviti sazivač Skupštine nakon isteka roka za podnošenje prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora od strane dioničara. Kandidate za članove Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja. Pismeni prijedlozi kandidata za članove Nadzornog odbora, sa informacijama i dokumentacijom koja se odnosi na ispunjavanje uslova kandidata propisanih Zakonom o privrednim društvima. Statutom „PUTEVf d.d. i drugim propisima, dostavljaju se Odboru za glasanje putem Sekretara društva „PUTEVI" d.d. neposredno predajom na protokol Društva ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Društva, ul. Prigradani bb.

 

V Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine 30 dana prije dana održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca

i punomoćnika i dostavlja se Društvu neposrednom predajom sekretaru Društva putem protokola Društva, ili putem pošte na adresu sjedišta Društva, ul. Prigradani bb, ili e-maila: pzpmostar@bih.net.ba , najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, tj. najkasnije dana 14.01.2020. godine do 1000 sati.

Sekretar je dužan sve prispjele punomoći proslijediti Odboru za glasanje bez odlaganja.

3. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine, tj. najkasnije dana 14.0l.2020.godine do 1000 sati, preporučenom poštom na adresu „PUTEVI" d.d. Mostar, Prigradani bb, 88 000 Mostar ili neposredno predajom sekretaru Društva putem protokola Društva.

Sekretar je dužan sve prispjele prijave proslijediti Odboru za glasanje bez odlaganja.

4. Dioničar/punomoćnik je dužan Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, predočiti ispravu za osobnu identifikaciju, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

5. Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „za" ili „protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioničkog društva. Rezultate glasanja utvrđuje odbor za glasanje.

 

VI Prijedlozi dioničara

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te imena kandidata za članove Nadzornog odbora najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

 

Vll Uvid u materijale za Skupštinu

1. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.

2. Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u sjedištu PUTEVI d.d. MOSTAR, ul. Prigradani bb. Za ispunjavanje zahtjeva za uvid u materijale Skupštine ovlašten je sekretar Društva, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala.

 

SAZIVAČ SKUPŠTINE: Nadzorni odbor Amil Babić, predsjednik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: