Sazivanje vanredne Skupštine

Datum objave: 16.02.2021. 08:40 / Izvor: Oslobođenje, 16.02.2021.

Na osnovu Člana 240, 241 i 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 23/99,45/99, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 19/10,75/13 i 81/15) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Vanredne Skupštine dioničara "UNEVIT" d.d. Konjic, objavljuje se:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČARA "UNEVIT" d.d. KONJIC

 

Obavještavaju se dioničari "Unevit" d.d. Konjic da će 19. 03. 2021. godine (petak) biti održana Vanredna Skupština dioničara "Unevit" d.d. Konjic, sa početkom u 12,00 sati.

Skupština će biti održana u prostorijama "Unevit" d.d., ul. Kolonija br. 8, Konjic. Za Skupštinu je utvrđen slijedeći:

 

DNEVNI RED

 

1.Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine - kvorum za rad.

2.Izbor radnih tijela Skupštine:

a.)Izbor predsjednika Skupštine.

b.)Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine.

3.Izbor imenovanje članova Nadzornog odbora.

4.Izbor imenovanje članova Odbora za reviziju.

Predsjedavajući, Predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine, zapisnik sa prethodne Skupštine.

*Radom Skupštine predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa do izbora Predsjednika Skupštine.

Skupština većinom glasova (aklamacijom) između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva (2) ovjerivača zapisnika, kao i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine dioničara.

*Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara po odluci Nadzornog odbora vršit će Odbor za glasanje u sastavu:

Halilović Fadil, predsjednik, AmautAmir, član, Mačić Ibro, član,

*Zapisničar na Skupštini je sekretar Društva.

Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda Skupštine Društva najkasnije 8 dana od dana objavljivanja. Obavještenje o sazivanju i održavanju Skupštine Društva.

Pravo učešća i odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se nalazi na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar i njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dioničara dužni su dostaviti Odboru za glasanje prijavu za učešće u radu i odlučivanje Skupštine Društva, lično ili putem pošte najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine.

Punomoć za zastupanje dioničara mora biti u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i punomoćnika i ista se dostavlja uz prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine društva.

Dioničar ili njegov punomoćnik i zajednički zastupnik dioničara dužni su Odboru za glasanje podnijeti potvrdu o podnošenju prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine Društva najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine radi identifikacije.

Glasanje na Vanrednoj Skupštini vrši se aklimacijom i putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora "ZA" i "PROTIV" prijedloga odluke, odnosno imena kandidata prilikom izbora ili razrješenja organa društva.

Svi materijali predviđeni dnevnim redom za održavanje Skupštine će biti dostupni na uvid svakom dioničaru/punomoćniku svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 sati, u prostorijama Društva, kod sekretara Društva.

Sekretar Društva je ovlašten za davanje izvještaja i odluka na uvid ali nije ovlašten za tumačenje izvještaja i odluka koje su na dnevnom redu Skupštine.

Pozivaju se svi vlasnici dionica da društvu dostave tačne adrese prebivalište (CIPS) u svrhu sređivanja evidencije dioničara, na adresu "Unevit" d.d. Konjic, ul. Kolonija br. 8,88400 Konjic, sekretaru društva.

 

NADZORNI ODBOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: