Sazivanje XIII (trinaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara

Datum objave: 08.07.2017. 09:31 / Izvor: EuroBlic, 08.07.2017.

PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA

IZBOR Foča - PRIVREMENI NADZORNI ODBOR-

Broj: 02-639/1

Dana, 30.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 7. stav 1. tačka i) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 75/04 i 78/11) i člana 63. stav 1. tačka 6. Statuta Preduzeća vodovod i kanalizacija „Izvor" a.d. Foča, i Odluke broj: 02-639 od 30.06,2017. godine, Privremeni Nadzorni odbor PViK.Izvor" ad. Foča

 

SAZIVA

XIII (trinaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća vodovod i kanalizacija„Izvor" a.d. Foča koja će se održati dana 10.08.2017. godine (četvrtak) sa početkom u 11,00 časova u poslovnim prostorijama Preduzf, ul. Vuka Karadžića 66, Foča.

 

Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);

2. Podnošenje izvještaja Komisije za glasanje;

3. Razmatrznje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara PViK„Izvor" ad. Foča, održane 04.05.2017. godine;

4. Razmatrznje i uvajanje Izvještaja nezavisnog revizora po finansijskim izvještajima za 2016. godinu;

5. Razmatranjeiusvajanje;

5.1. Izvještaja o poslovanju PViK„Izvor" a.d. Foča za period 01.01. do 31.12.2016. godine;

5.2. Finansijskog izvještaja PViK„Izvor" ad. Foča za period 01.01. do 31.12.2016. godine;

6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli neto dobiti PViK„Izvor" ad. Foča ostvarene u 2016. godini;

7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja PViK„Izvor" ad. Foča za 2017. godinu;

8. Razmatranje i donošenje Odluke o razriješenju privremenih članova Nadzornog odbora PViK„Izvor" ad. Foča;

9. Razmatranje i donošenje Odluke i imenovanju članova Nadzornog odbora PViK„Izvor" ad. Foča;

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora PViK„Izvor"ad.Fočazaperiodod 01.01. do 31.12.2016. godine.

11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Preduzeća vodovod i kanalizacija„Izvor" ad. Foča.

Pozivaju se svi akcionari, pravna i fizička lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara.

Punomoć akcionara fizičkih lica mora biti ovjerena od strane suda ili opštinskog organa uprave, a ako punomoć daje akcionar pravno lice, onda se ovjerava potpisom i pečatom ovlašćenog lica. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice.

Uvid u materijal za Skupštinu akcionara može se izvršiti u prosgorijama Preduzeća svakog radnog dana. U slučaju da se XIII -a redovna sjednica Skupštine akcionara PViK »Izvor" ad. Foča ne održi 10.08.2017. godine, lonovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 14.08.2017. godine (ponedjeljak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

 

PREDSJEDNIK PRIVREMENOG NADZORNOG ODBORA

 Spasoje Jojić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: