Sazivanje XIX Skupštine Društva

Datum objave: 14.01.2020. 09:09 / Izvor: Dnevni list, 14.01.2020.

TOM d.d., Uskoplje   

Tvornica obrade metala              

70280 USKOPLJE-G. Vakuf.BiH  

Branitelja domovine bb.              

 

Na temelju članka 269.stavak 10. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine FBiH" br. 23/99., 45/00., 2/02., 6/02..29/03. i 84/08.) te Članka 49. točka 10. Statuta Dioničkog društva'TOM" Tvornica obrade metala G.Vakuf- Uskoplje Nadzorni odbor društva na 20. sjednici održanoj 20.12.2018. godine donio je

 

OBAVIJEST

o sazivanju XIX. Skupštine Društva TOM d.d. Uskoplje-Gornji Vakuf

 

I.

Saziva se XIX. Skupština Dioničkog društva "TOM" Tvornica obrade metala Uskoplje-G.Vakuf za dan 07.02.2020. godine.

Skupština će se održati u sjedištu Društva TOM d.d. u ulici Vrbaska bb sa početkom u 13:00 sati.

 

II.

Za Skupštinu se predlažemo slijedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Predsjednika skupštine

b) Zapisničara,

c) Odbora za glasovanje

d) Dva ovjerovitelja zapisnika

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih izvješća Društva koja uključuje:

a) Financijsko izvješće.

b) Izvješće vanjskog revizora.

c) Izvješće Odbora za reviziju i

d) Izvješće Nadzornog odbora.

3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti

4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za provjeru financijskih izvješća

5. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora društva, radi isteka mandata, pojedinačno.

6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora društva, pojedinačno.

 

III.

Ovu odluku objaviti kao Obavijest dioničarima društva u Dnevnom listu najmanje 20.dana prije održavanja Skupštine.

Predlažemo skupštini da izabere zapisničara, Odbor za glasovanje i ovjerovitelje zapisnika.

Predlažem skupštini donošenje Odluke o usvajanju godišnjih izvješća Društva .(Financijsko izvješće, Izvješće vanjskog revizora, Izvješće Odbora za reviziju i Izvješće Nadzornog odbora), Odluke o raspodjeli dobiti.Odlukeo izboru vanjskog revizora za provjeru financijskih izvješća. Odluke o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova nadzornog odbora. Lista dioničara "TOM" d.d. Gornji Vakuf-Uskoplje i materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka za Skupštinu dioničara dostupni su dioničarima u prostorijama Društva u Uskoplju po objavljivanju ove obavijesti.

U radu i odlučivanju Skupštine Društva mogu sudjelovati dioničari Društva koji su na listi dioničara, kod Registra, nalazili 30. dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Dioničar može sudjelovati u radu skupštine osobno ili putem punomoćnika sa uredno potpisanom punomoći od strane davatelja punomoći i punomoćnika, danoj na obrascu koji se može dobiti u prostorijama Društva. Punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini mogu se dati najkasnije tri dana prije datuma određenog za njeno održavanje. Punomoćnik može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba, pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira, kao i udruga sa svojstvom pravne osobe osnovana i registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara u kojem slučaju ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe. Punomoćnik je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a u nedostatku istih u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara. Punoćom prestaje opozivom, izdavanjem punomoći drugoj osobi i ako se vlastodavac registrira za sudjelovanje u radu skupštine. Obrazac prijave bit će dostavljen dioničarima i isti će moći podići i u prostorijama Društva.

Dioničar ili grupa dioničara, sa najmanje 5%. ukupnog broja dionica sa pravom glasa, mogu najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja pismeno dati eventualne primjedbe za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine. Prijedlozi se dostavljaju Upravi Društva.

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara koji žele sudjelovati u radu Skupštine dužni su podnijeti pismenu prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju Odboru za glasovanje najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine. Odbor će im izdati potvrdu o podnijetoj prijavi, a obrazac prijave se može dobiti u sjedištu Društva.

Registriranje prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasovanje vršit će se na dan održavanja Skupštine u prostorijama Društva u vremenu od 1000 do 1200 sati.

Svi sudionici Skupštine obvezni su dostaviti kopiju identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kvorum za održavanje skupštine čini prisutnost dioničara koji imaju više od 50%. dionica, a za pojedina pitanja potrebno je kvalificirana dvotrećinska većina.

Svi učesnici na Skupštini obvezni su dostaviti kopiju dokumenata, zaokruživanjem odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke. Gospodin Ivan Šarić, notar sa službenim sjedištem u Gornjem Vakufu-Uskoplju će prisustvovati skupštini i notarski će obraditi zapisnik i potrebne odluke skupštine.

Ovo obavještenje ima se objaviti u dnevnim novinama "Dnevni list" Mostar. Dodatne informacije u vezi održavanja Skupštine mogu se dobiti radnim danom od 700 do 1500 sati na telefon 030 494-160.

 

U Uskoplju, 20.12.2018. godine Broj: N0-2-12-11/18

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Zdenko Antunović, dipl.ing.arh

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: