Sazivanje XVII vanredne Skupštine

Datum objave: 04.03.2021. 09:56 / Izvor: Oslobođenje, 04.03.2021.

"SPREČA" DIONIČKO DRUŠTVO TUZLA

 

Na osnovu člana 232. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj 81/15), Člana 31. Statuta Javnog preduzeca za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" dioničko društvo Tuzla i Zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-04-3104-1/21 od 24.02.2021. godine, a u vezi s Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-04-3104/21 od 19.02.2021. godine, sekretar JP „Spreča" d.d. Tuzla, utvrđuje tekst

 

OBAVJEŠTENJA

o sazivanju XVII vanredne Skupštine dioničara Javnog preduzeca za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" dioničko društvo Tuzla

 

I M- XVII vanredna Skupština dioničara JP "Spreča" d.d. Tuzla održaće se dana 22.03.2021. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 sati u Sali za sastanke Direkcije Društva u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića br. 29/VII.

Utvrđivanje identiteta dioničara i njihovih punomoćnika, kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Meliha Šehić, predsjednik, Vahida Jovanović i Nermina Telalović, članovi. U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su: Vesna Dugonjić, predsjednik, Sabira Imamović i Mirsada Ahmetović, članovi. Zapisnik na Skupštini će voditi Ozren Nezirović.

 

II - Za Skupštinu dioničara je utvrđen sljedeći

 

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- predsjednika Skupštine

- dva ovjerivača zapisnika Skupštine

2. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa XVI vanredne Skupštine dioničara JP "Spreča" d.d. Tuzla održane dana 30.12.2020. godine

3. Donošenje Odluke o razrješenju privremeno imenovanih članova Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla, pojedinačno

4. Donošenje Odluke o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla, pojedinačno

 

III- Predsjedavajući, predsjednik, Odbor za glasanje i ovjerivači zapisnika Skupštine

1. Radom Skupštine, do izbora predsjednika Skupštine, predsjedavaće prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine.

2. Utvrđivanje identiteta dioničara i njihovih punomoćnika, kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini dioničara vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Meliha Šehić, predsjednik, Vahida Jovanović i Nermina Telalović, članovi. U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje, zamjenski članovi su: Vesna Dugonjić, predsjednik, Sabira Imamović i Mirsada Ahmetović, članovi.

3. Zapisnik Skupštine će voditi Ozren Nezirović.

 

IV - Dioničar sa više od 10% ukupnog broja dionica s pravom glasa je utvrdio prijedlog Odluka po tačkama dnevnog reda.

Predlaže se Skupštini da po tačkama dnevnog reda donese Odluke o:

- usvajanju Zapisnika sa XVI vanredne Skupštine dioničara JP "Spreča" d.d. Tuzla održane dana 30.12.2020. godine razrješenju privremeno imenovanih članova Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla, pojedinačno

- privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora JP "Spreča" d.d. Tuzla, pojedinačno

 

V- Prijave i pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine Društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

2. Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati prema uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu s razumnom procjenom najboljeg interesa dioničara - vlastodavca.

3. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničara se daje nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavaca i punomoćnika i dostavlja se Društvu, lično, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

4. Punomoć data za konkretnu skupštinu važi i za ponovljenu skupštinu.

5. Jednog dioničara na Skupštini može zastupati samo jedan punomoćnik.

6. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% (pet posto) ukupnog broja dionica, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga Odluka Skupštine najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

7. Dioničar/punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine neposredno ili preporučenom poštom na adresu: JP „Spreča" d.d. Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića 29/VII, 75000 Tuzla, s naznakom „za Odbor za glasanje".

8. Punomoćnici MI, UZ prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, dužni priložiti punomoć i fotokopiju idehtifikacione isprave (lična karta ili pasoš) najkasnije tn dana pnje dana određenog za održavanje Skupštine.

9. Dioničaru/punomoćniku će se izdati potvrda o prijavi, koju je dužan predati Odboru za glasanje radi provjere ovlaštenja, prijave i identiteta, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

10. Dioničar/punomoćnik koji je podnio urednu prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine ima pravo uvida u materijale za Skupštinu svakim radnim danom u vremenu od 8 do 15 sati u prostorijama Društva u Tuzli, Aleja Alije Izetbegovića broj 29. VII sprat, u Službi pravnih, kadrovskih i opštih poslova, počev od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine do dana održavanja Skupštine.

 

Broj: 010-01-3-378-1/21               Sekretar Društva

Datum: 02.03.2021. godine         dr. sc. Nermina Babajić, dipl. pravnik, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: