Sazivanje XVIII redovne Skupštine

Datum objave: 04.07.2017. 09:29 / Izvor: Večernji List, 04.07.2017.

«UNEVIT» D.D. KONJIC

Kolonija br. 8. Konjic

-NADZORNI ODBOR

 

Na osnovu Člana 230. Zako.na o privrednim društvima («Službene novine FBiH»,broj :81/15) i Odluke Nadzornog odbora "UNEVIT,, d.d. Konjic o sazivanju Skupštine dioničara donesenoj na 2. sjednici dana 29.06.2017.godine objavljuje se:

 

OBAVJEŠTENJE

O ODRŽAVANJU XVIII REDOVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA

«UNEVIT» KONJIC

 

I - Skupština dioničkog društva «Unevit» Konjic održaće se dana 04.08.2017.godine (petak) u Konjicu u poslovnim prostorijama preduzeća u ulici Kolonija broj 8., sa početkom u 11 sati.

II - Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

 

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma za pravosnažno odlučivanje Skupštine dioničara;

2. Izbor radnih tijela:

-Predsjedavajućeg Skupštine , Odbora za glasanje.zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

3. Usvajanje dnevnog reda Skupštine ;

4. Donošenje odluke o utvrđivanju izvještaja o poslovanju DD"Unevit"Konjic za 2016.godinu sa Izvještajima:

-Neovisnog revizora, -Odbora za reviziju i o radu Nadzornog odbora

5. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2016.godinu u fond rezervi;

6. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;

7. Donošenje odluke o izboru novih članova Odbora za reviziju;

8. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje ugovora sa novoizabranim Članovima Odbora za reviziju

9. Donošenje odluke o prenosu ovlaštenja Nadzornom odboru za izbor neovisnog revizora za reviziju Finansijskih izvještaja za 2017.godinu;

10. Donošenje odluke o visini naknade predsjednika i članova Nadzornog odbora.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa mogu pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloge odluke Skupštine društva i dostaviti prijedlog za člana Nadzornog odbora u roku od 8(osam) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti putem punomoćnika s tim da punomoć mora biti sačinjena u skladu sa članom 238. Zakona o privrednim društvima i dostavljena odboru za glasanje najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine.

Dioničari mogu ostvariti uvid u isprave i materijale za Skupštinu počev od dana objavljivanja ovog oglasa.

 

Uvid se može izvršiti svakog radnog dana u prostorijama društva u vremenu od 09-13 sati. Za stavljanje isprava i materijala na uvid ovlašten je sekretar društva.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: