Sazivanje XX sjednice Skupštine

Datum objave: 04.03.2021. 09:10 / Izvor: Dnevni Avaz, 04.03.2021.

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

 

Na osnovu članova 43. Zakona o bankama („Službene novine Federacije BiH", broj: 27/17), a u vezi sa članom 230. Zakona o privrednim društvima FBiH („Službene novine Federacije BiH" broj: 81/15), kao i člana 70., stav 1. tačka a. Statuta Vakufske banke d.d. Sarajevo, te Odluke Nadzornog odbora Banke o sazivanju XX sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo Broj: 716/2020 od 26.02.2021. godine, objavljuje se sljedeće:

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XX SJEDNICE SKUPŠTINE DIONIČARA

VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO

 

Skupština dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo saziva se za četvrtak, 25.03.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati. Zasjedanje Skupštine Banke održat će se u Sarajevu, na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25.

 

Za sjednicu Skupštine dioničara Vakufske banke d.d. Sarajevo se predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:

a ) Predsjedavajućeg Skupštine;

b.) Zapisničara i dva (2) ovjenvača Zapisnika;

2.Usvajanje Zapisnika sa XVIII sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke dd Sarajevo održane dana 12,06.2020. godine i Zapisnika sa XIX sjednice Skupštine dioničara Vakufske banke dd Sarajevo održane dana 30.06.2020. godine;

3. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju Vakufske   banke d.d. Sarajevo za 2020. godinu, koji uključuje:

(3.1) Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2020. godine, pripremljeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Izvještaj nezavisnog revizora RSM BiH d.o.o. Sarajevo;

(3.2) Godišnji izvještaj Uprave Banke o poslovanju Vakufske banke d.d. Sarajevo za period 01.01.-31.12.2020 godine;

(3.3) Izvještaj o radu interne revizije za 2020. godinu;

(3.4) Izvještaj o radu Nadzornog odbora za period 01.06.2020. - 01.03.2021. godine sa procjenom i samoprocjenom rada Nadzornog odbora;

(3.5) Izvještaj o radu Odbora za reviziju za 01.01. - 31.12 2020. godine;

(3.6) Plan poslovanja za 2021 godinu,

 

4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu;

5. Donošenje Odluke o izboru eksternog revizora Pricewaterhouse Coopers d.o.o. Sarajevo za reviziju informacionog sistema Vakufske banke dd Sarajevo za 2020. godinu.

 

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedlog odluka Skupštine Banke najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku ovjerene pisane izjave, potpisane od strane dioničara - vlastodavca i punomoćnika. Ovjera potpisa vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje ovjera potpisa.

Punomoć se dostavlja lično, poštanskom pošiljkom na adresu: Vakufska banka d.d. Sarajevo, ul. Maršala Tita 13, 71000 Sarajevo, putem faksa broj: +387 33 226 381 ili na e-mail adresu: info@vakuba.ba. Ukoliko nije dostavljen original, punomoćnik je dužan predati original punomoći Odboru za glasanje na samoj Skupštini. Odbor za glasanje za XX redovnu sjednicu Skupštine Banke imenovan je Odlukom Nadzornog odbora Banke.

Registracija prijavljenih dioničara i podjela materijala za glasanje vršiće se na dan održavanja Skupštine na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 25, u Sarajevu u vremenu od 10:00 do 11:00 sati.

Obavještavaju se dioničari da imaju pravo od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, izvršiti uvid u sve isprave i materijale koji se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, kao i sve akte u skladu sa odredbama Zakona o bankama Federacije BiH i Zakona o privrednim društvima Federacije BiH. Punomoćnici dioničara su dužni prilikom uvida u materijal za Skupštinu dati na uvid urednu punomoć. Uvid u matenjale može se izvršiti u sjedištu Banke Maršala Tita 13 u Sarajevu, u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, svakog radnog dana, počev od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Almir Jazvin

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: