Sazivanje XXXIX (vanredne) sjednice Skupštine

Datum objave: 20.01.2020. 10:30 / Izvor: Glas Srpske, 20.01.2020.

 

Na osnovu člana 7. tačka l) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS", br: 75/04 i 78/11), ičlanova 18. i 43. tačka g] Statuta Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo], Nadzorni odbor Društva, dana 17.12.2019. godine

 

SAZIVA
XXXIX (vanrednu) sjednicu Skupštine akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka

 

Skupština će se održati 07.02.2020. godine (petak) sa početkom u 11 časova u pristanišnoj zgradi Aerodroma Banja Luka u Mahovljanima.


Za Skugpltinu akcionara predlaže se sljedeći

 


DNEVNI RED


1.   Izbor radnih tijela Skupštine (predsjednika, zapisničara, komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika),
2.    Razmatranje Izvještaja komisije za glasanje,
3.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXXVIII (redovne) Skupštine akcionara,
4.    Razmatranje i usvajanje prijedlbga Plana poslovanja Društva za period 2020. - 2022. godina i
5.    Davanje saglasnosti na zaključenje Aneksa br. 7 SGHA Ugovora sa kompanijom Air Serbia a.d. Beograd.

 

Pravo učešća i pravo glasa akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog re-gistra hartija od vrijednosti Republike Srpske sa stanjem na dan 29.01.2020. godine. Poziv i prijedlog odluka objavljuju se na internet sajtu Banjalučke berze i internet sajtu Društva, a poziv se objavljuje i u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati dana 14.02.2020. godine u 11 časova, na istom mjestu, i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari i punomoćnici akcionara da su se dužni prijaviti pola sata prije održavanja sjednice radi registracije.

 

Broj:   01-    /20                               PREDSJEDNIK
Datum: 17.01.2020. godine               NADZORNOG ODBORA,
                                                      Slaviša Matić s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: