Treći javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu sa programom podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2018. godinu

Datum objave: 28.04.2018. 11:44 / Izvor: Akta.ba, 28.04.2018.

Broj; 136-2/18

Tuzla, 13.04.2018 godine.

Na osnovu člana 18. i 33. Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 5/17) , Turističko vijeće Turističke zajednice Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj  13.04.2018. godine donosi:

ODLUKU O RASPISIVANJU

Trećeg Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu sa programom podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2018 godinu

Član 1.

Prihvata se inicijativa Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona o raspisivanju Trećeg Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava u skladu sa programom podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2018 godinu

Član 2.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za projekte koji imaju uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Tuzlanskog kantona, sadržano u Planu i programu rada i Finansijkom planu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona – Odjeljak Rashodi ; Stav A Podrška projektima/Javni pozivi-dodjela bespovratnih novčanih sredstava ; u ukupnom iznosu od 70.000 KM

Član 3.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik turističkog vijeća

Mirsad Gluhić

 

Na osnovu Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona o realizaciji programskih ciljeva podrške podizanju kvalitete turističke ponude, sadržanih u Planu i programu rada Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za 2017 godinu,  temeljeno  članom 3, članom 25 i članom 44 Zakona o turističkim zajednicama ( Službene novine Tuzlanskog kantona broj 11 od 07.10.2015 godine ) članom  3, 7 i 27 Statuta Turističke zajednice Tuzlanskog kantona , Voditelj Turističkog ureda Turističke zajednice Tuzlanskog kantona raspisuje;

J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa podizanja kvalitete turističke ponude Tuzlanskog kantona za 2018 godinu 

I.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za projekte koji imaju uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude na području Tuzlanskog kantona, sadržano u Planu i programu rada i Finansijkom planu Turističke zajednice Tuzlanskog kantona – Odjeljak Rashodi ; Stav A Podrška projektima/Javni pozivi-dodjela bespovratnih novčanih sredstava ; u ukupnom iznosu od 70.000 KM

II.

NAZIV PROGRAMA:

LOT 1.

Sufinansiranje/dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona za programe razvoja i uvođenja turističkih proizvoda ( turistički aranžmani i ture ) na turističko tržište u iznosu od 10.000 KM, a koji doprinose sljedećim ciljevima;

 • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva za dolazak turista na cijelo područje Tuzlanskog kantona.
 • obogaćivanje turističke ponude
 • razvoj inovativnih proizvoda koji omogućavaju produžetak turističke sezone i povećanje turističkog prometa.
 • stvaranju prepoznatljivog imidža Tuzlanskog kantona kao destinacije turizma posebne ponude.
 • tržišnoj valorizaciji turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Tuzlanskom kantonu.

U smislu ovog LOT-a pod programom razvoja i uvođenja turističkih proizvoda za turističko tržište podrazumijeva se paket aranžman ili tura koji se sastoje od usluge prijevoza, smještaja i drugih turističkih usluga namijenjenih tržišnim segmentima interesa turista ( ljubitelji kulture, istorije, prirode, aktivnog odmora i dr. )

Za dodjelu bespovratnih sredstava po ovom LOT_u mogu se kandidirati samo paket aranžmani ili ture koje se odvijaju na području Tuzlanskog kantona.

Paket aranžmani ili turističke ture trebaju zadovoljiti određene uslove te trebaju da obuhvataju sljedeće grupe proizvoda;

 • kultura ( kultrune i historijske ture, turizam bosanske baštine, kreativni turizam i drugi slični proizvodi.)
 • aktivni odmor ( biciklističke staze, planinarske staze, pješačke rute i drugi slični proizvodi )
 • gastro i etno sadržaji ( tematske gastronomske ture, etno avlije, rakijske rute i drugi slični proizvodi.)
 • zdravstveni turizam ( spa i wellness programi, programi slanih soba i drugi slični proizvodi.)

Namjena sredstava

Sredstva podrške mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe razvoja i uvođenja na tržište turističkih proizvoda iz točke I. Javnog poziva i to za sljedeće troškove razvoja, distribucije i promocije:

 • izrada priče za tematske proizvode,
 • istraživanje tržišta
 • osiguravanje resursa za provedbu,
 • izrada promotivne brošure ili dr. informativnih/promotivnih materijala s portfeljem  tematskih proizvoda,
 • izrada Internet podstranice  tematskih proizvoda,
 • izrada elektroničkog kataloga  tematskih proizvoda ,
 • izrada vizuala za offline i online oglašavanje  tematskih proizvoda,
 • offline i online oglašavanje  (štampa, TV, vanjsko oglašavanje, Internet oglašavanje - portali, društvene mreže i dr.),
 • organiziranje studijskih putovanja za agente i komercijaliste turoperatora ili agencija i druge potencijalne prodajne suradnike za distribuciju portfelja tematske ponude,
 • nastupi na turističkim sajmovima.

Korisnici sredstava

Za sredstva podrške mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, u skladu sa važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

LOT II.

Uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture ( npr. ljetne bašte, trim staze, rekreacijski sadržaji,  izletišta, vidikovci, promatračnice, pješačke staze, biciklističke, planinarske i druge tematske staze, pećine, stijene za penjanje, igrališta, plaže na jezerima, rijekama i dr. ) te podrška ekološkim aktivnostima na zaštiti prirode, u ukupnom  iznosu od 40 000 KM. 

U smislu ovog LOT_a pod programom Uređenje i stavljanje u turističku funkciju javnih sadržaja i turističke infrastrukture ( npr. ljetnje bašte, trim staze, rekreacijski sadržaji, izletišta, vidikovci, promatračnice, pješačke staze, biciklističke, planinarske i druge tematske staze, pećine, stijene za penjanje, igrališta, plaže na jezerima, rijekama i dr. ) podrazumijeva se poboljšanje kvaliteta usluga i infrastrukture u oblasti turizma i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona, sa namjerom obogaćivanja ponude i stvaranja novog i prepoznatljivog turističkog proizvoda  na području čitavog područja Tuzlanskog kantona a posebno u ruralnim područjima.

Za dodjelu sredstava po ovom LOT_u mogu se kandidirati pravna i fizička lica registrirana za turističku i ugostiteljsku djelatnost, kao i udruženja, nevladine organizacije, pojedinci, sa projektima iz oblasti uređenja životne sredine, zaštite prirode i podizanja ekološke svijesti, usmjerenih prema ostvarivanju ciljeva ovog programa, a koje se nalaze na području Tuzlanskog kantona.

LOT III.

Program podrške u organizaciji značajnih turističkih, kulturno-sportskih i drugih manifestacija koje se održavaju na području Tuzlanskog kantona, podrška medijskom praćenju i kreiranju pozitivne medijske slike turizma i turističkih potencijala Tuzlanskog kantona u ukupnom iznosu od 20.000 KM

U smislu ovog LOT_a programom je pod programom podrške u organizaciji značajnih turističkih, kulturno-sportskih i drugih manifestacija podrazumijeva se poticanje razvoja i unapređivanja/obogaćivanja  turističke ponude Tuzlanskog kantona u smislu razvoja sadržaja, kroz turističko-kulturne, gastronomske i druge manifestacije  kao jednog od  motiva turističkih dolazaka, a u cilju povećanja posjetilaca na područje Tuzlanskog kantona i sa namjerom podrške promociji turističkih  destinacija, raspoloživih resursa, tradicije,  kulture  i običaja čitavog područja Tuzlanskog kantona.

Korisnici sredstava,

Sredstva su namijenjena organizatorima  turističko/kulturnih, gastronomskih i drugih oblika manifestacija i slično, - pravnim, fizičkim licima u oblasti turizma i ugostiteljstva, nevladinim organizacijama i udruženjim, medijskim kućama, portalima i dr.

Sredstva medijske podrške i organizacija značajnih turističkih, kulturno-sportskih i drugih manifestacija mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za programe koji imaju;

 • Stepen samofinansiranja (vlastito učešće u minimalnom iznosu od 50 %) ;
 • Jasno definisani program projekta, sa opisom projekta, aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatima,finansijskom konstrukcijom (finansijski plan);
 • Planirani broj učesnika
 • Broj učesnika/posjetitelja u prethodnim godinama
 • Oglašavanje događanja ( media plan )
 • Potvrda/pismo namjere o važnosti programa/projekta za lokalnu zajednicu

III.

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU.

 • Obvezna dokumentacija za sve aplikante  mora sadržavati:
 • Popunjen obrazac zahtjeva;
 • Popunjen obrazac finansijskog/biznis plana;
 • Ovjerena Izjava o realizaciji projekta;
 • Dokaz o raspoloživim sredstvima, vlastito učešće (Izvod ili Potvrda)
 • Potvrda ili ugovor o sufinsiranju projekta iz drugih izvora.

Obaveznu dokumentaciju pravnih, fizičkih lica, udruženja i pojedinaca  u zavisnosti od registracije podnosioca projekta,: čine sljedeći dokumenti: 

 • Dokaz o registraciji nadležnog organa (rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe, rješenje nadležnog općinskog organa za fizičke osobe) ;
 • Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obaveznici);
 • Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama, PIO/MIO, zdravstveno osiguranje.
 • Udruženja registriranana područja Tuzlanskog kantona:
 • Dokaz o registraciji nadležnog organa (rješenje Ministarstva pravde);
 • Rješenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj);
 • Uvjerenje o izmirenim poreznim obvezama, PIO/MIO, zdravstveno osiguranje;

Udruženja  koja  nemaju zaposlenih, trebaju dostaviti izjavu da nemaju zaposlenih, i nemaju poreznih obveza, obveza prema  MIO/PIO i zdravstvenom osiguranju ovjerenu kod nadležnog organa.

 • Pojedinci koji ostvaruju pravo učešća po programima navedenim u Javnom pozivu:
 • Dokaz o otvorenom bankovnom računu;

Važne napomene:

 • Aplikant može konkurirati samo sa jednim projektom po Javnom pozivu
 • U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj koverti aplikacija se odbacuje;
 • Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti pravno-formalne uslove;
 • Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šestmjeseci;
 • Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu;
 • Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana;
 • Pravo učešćana Javnom pozivu ostvaruju aplikanti registrirani na području Tuzlanskog kantona, odnosno koji imaju prijavljeno prebivalište na području Tuzlanskog kantona.
 • Projekat mora sadržavati jasno definisane stavke ;Rok otpočinjenja projekta i rok završetka projekta.                                                       

PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA

Sredstva podrške ne mogu se koristiti za:

 • Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade)
 • Izradu studije, elaborata, projektne i druge dokumentacije
 • Najam i kupnju vozila,
 • Troškove redovnog uredskog poslovanja
 • Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i ciljeve programa

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona objavljuje kandidiranje projekata za dodjelu sredstava podrške na službenoj web stranici Turističke zajednice Tuzlasnkog kantona, TK Glas , web stranici Ministarstva trgovine ,turizma i saobraćaja TK/Vlada.

Nosioci programa kandiduju projekte podnošenjem prijave projekta  za dodjelu bespovratnih sredstava na propisanim obrascima i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju original ili ovjerenu kopiju od strane  nadležnog organa, i ne starija od 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

Popunjeni propisani obrasci zajedno sa prilozima koji se zahtjevaju Javnim pozivom dostavljaju se poštom preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti na adresu:

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

„Prijava na Javni poziv – PROGRAM/LOT br.---- “

Ul Muftije ef. Kurta broj 1

75000 TUZLA

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Zahtjevi na osnovu objavljenog  Javnog poziva se primaju do  14.05.2018. godine

ZAHTJEVI KOJI SE NEĆE RAZMATRATI

 • S nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom;
 • Koji se ne dostave u roku;
 • Zahtjevi subjekata koji nisu izvršili ugovorne obaveze prema Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona / uplata boravišne taxe i članarine

RANGIRANJE PROJEKATA

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja na niže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namjenjenih za ovaj program

ODOBRAVANJE  PROJEKATA

Voditelj Turističkog ureda Tuirstičke zajednice Tuzlanskog kantona  imenuje stručnu Komisiju za ocjenu ispunjavanja uslova i kriterija za dodjelu sredstava.

Komisija razmatra projekte zaprimljene na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje sredstava, te zapisnik o odobrenim projektima s obrazloženom ocjenom i mišljenjem dostavlja Voditelju turističkog ureda.

Turističko vijeće Turističke zajednice Tuzalnskog kantona  ovlašćuje Voditelja da sa ovlaštenim licima po odobrenim projekatima odnosno korisnicima sredstava zaključuje  ugovore o međusobnim pravima i obavezama, nadzoru namjenskog korištenja sredstava, i dr  obvezama korisnika.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o odabiru programa i dodjeli bespovratnih sredstava donijeti će se najkasnije u roku od  30  dana od datuma zatvaranja Javnog poziva.

OBJAVA POPISA KORISNIKA

Popis korisnika i namjena dodjeljenih sredstava po korisniku biti će objavljen na web stranici Turističke zajednice Tuzlanskog kantona ( www.tourism-tk.ba )  u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava.

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA

Turistička zajednicaTuzlanskog kantona će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 20 dana od dana objave rezultata.

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA

Isplatu sredstava vrši Turistička zajednica Tuzlanskog kantona.  Dinamika isplate sredstava ovisit će od raspoloživih sredstava Turističke zajednice Tuzlanskog kantona.

NADZOR

Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši stručna komisija Turističke zajednice Tuzlanskog kantona , putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor. U slučaju objektivno utvrđenih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ovog Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavjestiti Turističku zajednicu Tuzlanskog kantona  u pismenoj formi.

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

 • Bespovratna sredstva iskoristiti namjenski u zadatom roku navedenom u projektu.
 • Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od završetka projekta dostaviti finansijski i narativni zvještaj o korištenju bespovratnih sredstava s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju.
 • Na zahtjev Turističke zajednice Tuzlanskog kantona pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju

ZAVRŠNE ODREDBE

Vremenski rok u kome se trebaju implementirati odobreni projekti obuhvata period zaključno sa 31.12.2018 godine, kako bi isti bili u funkciji ostvarenja što boljih rezultata tokom  ljetne turističke sezone  na području Tuzlanskog kantona .

U toku provođenja programa Turistička zajednica zadržava pravo njegove izmjene i dopune posebno za pojedine projekte, ako to ocijeni potrebnim, zbog njegove prirode, što će definirati u Ugovoru o korištenju bespovratnih sredstava. Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom, od 13-15 sati, putem telefona 

tel;  035 228 800 ;

fax; 035 228 799.

turzajtk@bih.net.ba

Broj: 136-2-1/18

Tuzla 25.04.2018.godine                                          

Turistička zajednica Tuzlanskog kantona

Voditelj turističkog ureda

Miralem Mešković

 

docxIZJAVA O REALIZACIJI PROJEKTA15.64 KB27/04/2018, 12:45

docxOBRAZAC BUDŽETA75.40 KB27/04/2018, 12:45

docxOBRAZAC PRIJAVE72.79 KB27/04/2018, 12:45

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: