Zakazivanje ročišta radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad CUBITIC d.o.o. Mostar

Datum objave: 25.02.2021. 12:52 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Mostaru, po stečajnom sudiji Biljani Stajčić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad društvom "CUBITIC" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kralja Tvrtka 7, zastupano po zastupniku direktoru Dodig Darki, van ročišta, dana 15.02.2021. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


Radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad "CUBITIC" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kralja Tvrtka 7, za privremenog stečajnog upravnika se imenuje Glavinić Zlatko, iz Čapljine, Gojka Šuška b.b.
Privremeni stečajni upravnik ima sva prava i obaveze iz člana 16. Zakona o stečajnom postupku, i naročito je dužan:
- osigurati imovinu stečajnog dužnika i starati se o njoj,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija,
- izvršiti uvid u poslovne knjige idokumentaciju stečajnog dužnika,
- utvrditi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti tokom postupka.
Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovome Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja, u kojem će obavijestiti Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
Privremeno se obustavljaju sva pojedinačna prinudna izvršenja pokrenuta protiv naprijed navedenog društva, a izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom stečajnom postupku.
Stečajni dužnik ne smije vršiti nikakva raspolaganja imovinom bez saglasnosti stečajnog suda.
Pozivaju se svi povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopšte koje će mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine stečajnog dužnika.
Rješenje o postavljanju privremenog stečajnog upravnika i određenim mjerama osiguranja iz ovog rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda.
Radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka Sud određuje i zakazuje ročište za dan 31.03.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u zgradi Općinskog suda u Mostaru, ul. Maršala Tita broj 94, kancelarija broj 42/I.

 

Broj 58 0 St 224223 20 St
15. februara 2021. godine
Mostar
(03-3-569/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: