Zakazivanje ročišta radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad društvom EZ & CO d.o.o. Mostar

Datum objave: 16.02.2021. 13:15 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021


Opštinski sud u Mostaru, kao stečajni sud, po stečajnom sudiji Stajčić Biljani, rješavajući po prijedlogu društva "EZ & CO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Zeljuša b.b., zastupano po zastupniku direktoru Emiru Zvoniću, da se nad istim otvori stečajni postupak, dana 01.02.2021. godine, donio je, sljedeće

 

RJEŠENJE


Radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad društvom "EZ & CO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Željuša b.b. za privremenog stečajnog upravnika se imenuje Leto Ismet, iz Mostara.
Privremeni stečajni upravnik ima sva prava i obaveze iz člana 16. Zakona o stečajnom postupku, i naročito je dužan:
- osigurati imovinu stečajnog dužnika i starati se o njoj,
- izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija,
- izvršiti uvid u poslovne knjige idokumentaciju stečajnog dužnika,
- utvrditi da li postoje razlozi za otvaranje stečajnog postupka,
- ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka,
- utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti tokom postupka.
Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovome Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja, u kojem će obavijestiti
Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju.
Privremeno se obustavljaju sva pojedinačna prinudna izvršenja pokrenuta protiv naprijed navedenog društva, a izlučna i razlučna prava povjerioci ne mogu ostvariti u prethodnom stečajnom postupku.
Stečajni dužnik ne smije vršiti nikakva raspolaganja imovinom bez saglasnosti stečajnog suda.
Pozivaju se svi povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopšte koje će mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine stečajnog dužnika.
Rješenje o postavljanju privremenog stečajnog upravnika i određenim mjerama osiguranja iz ovog rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda.
Radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka Sud određuje i zakazuje ročište za dan 18.03.2021. godine sa početkom u 09:00 sati, u zgradi Općinskog suda u Mostaru, ul. Maršala Tita broj 94, kancelarija broj 42/I.

 

 

Broj 58 0 St 221 674 20 St
01. februara 2020. godine
Mostar
(03-3-329/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: