Zaključak u vezi sa Nacrtom zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

Datum objave: 26.07.2017. 09:09 / Izvor: Glas Srpske, 26.07.2017.

Na osnovu člana 70. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srpske, članova 204, 205. i 206. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 31/11 i 34/17), Narodna skupština Republike Srpske, na Dvadesetoj sjednici održanoj 20. jula 2017. godine, donijela je sljedeći

 

ZAKLjUČAK

u vezi sa Nacrtom zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

 

1. Narodna skupština Republike Srpske odlučila je da se Nacrt zakona o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i žječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, uputi na javnu raspravu, jer se navedenim Nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije;

2. Nacrt zakona objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net

3. Javna rasprava će se sprovestn u roku od 60 dana;

4. Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Kabinet predsjednika Republike Srpske, koji se istovremeno obavezuje da dostavi Narodnoj skupštini, uz prijedlog zakona, izvještaj o rezultatima javne rasprave sa mišljenjima i prijedlozima iznesenim u istoj;

5. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenom glasniku Republike Srpske", jednim dnevnim novinama i na web stranici Narodne skupštine Republke Srpske.

 

 

Broj: 02/1-021- 810 /17

Datum: 20. jul 2017. gožne

 

PREDSJEDNIK NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: