Zaključenje likvidacijskog postupka nad pravnim licem Top Konzalting d.o.o. Mostar

Datum objave: 09.02.2021. 10:08 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 03.02.2021

Općinski sud u Mostaru, po likvidacionom s udiji Biljani Stajčić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad društvom "Top Konzalting" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC RONDO lamela 2, drugi sprat) zastupano po zastupniku Kolobara Robertu, na osnovu člana 4. Zakona o stečajnom postupku F BiH i člana 3. Zakona o likvidacionom postupku, dana 25.01.2021. godine, donio je slijedeće

 

RJEŠENJE


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnim licem "Top Konzalting" d.o.o. Mostar, ul. Kralja Petra Krešimira IV bb (SPC Rondo, Lamela 2, drugi sprat) 88000 Mostar.
II. Razrješava se dužnosti likvidatora Anton Vidačak, iz Mostara.
III. Preostala imovina društva koju činenovčana sredstva na transakcijskom računu koji se vodi kod UniCredit Bank d.d Mostar, broj 3381302271369370 u iznosu od 179,51 KM pripadaju osnivaču Kolobara Robertu u visini od 100%.
IV. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem MBS 58-01-0429-19.
V. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
VI. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja.

 

 

Broj 58 0 L 224403 20 L
25. januara 2021. godine
Mostar
(03-3-257/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: