Zaključenje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom JNM d.o.o. Mostar

Datum objave: 14.01.2020. 08:57 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2020


Općinski sud Mostar, po likvidacijskom sucu Ivani Soldić, u likvidacijskom postupku nad društvom "JNM" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Vukovarska broj 5, Mostar, po osnivaču i direktoru društva Jeleni Mihić,, van rasprave dana 17.12.2019. godine donio je sljedeće

 

RJEŠENJE


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "JNM" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ulica Vukovarska broj 5, Mostar;
II. Razrješava se dužnosti likvidatora Dizdar Ibrahima, dipl. oecc. iz Mostara.
III. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem 58-01-0528-18.
IV. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
V. Troškovi postupka padaju na teret predlagatelja.
VI. Pismeni prijepis ovog rješenja sud će dostaviti predlagatelju, likvidatoru, na Oglasnu ploču suda, a po pravomoćnosti rješenja i Registru društava ovog suda.
VII. Oglas sa izrekom ovog rješenja o zaključenju likvidacijskog dostavit će se "Službenim novinama Federacije BiH" radi objave u slijedećem broju.

 

Broj 58 0 L 205248 19 L 2
17. decembra 2019. godine
Mostar
(03-3-4874/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: