Zaključenje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom SIRIUS d.o.o. Mostar

Datum objave: 12.02.2021. 11:42 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021


Općinski sud u Mostaru, po likvidacionom s udiji Biljani Stajčić, rješavajući po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad društvom "SIRIUS" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Ante Starčevića b.b, (hotel "ERO" Mostar), zastupan po zastupniku direktoru Miloš Srećku, te po punomoćniku Častimiru Mandariću, advokatu iz Mostara, nakon održanog ročišta dana 25.01.2021.godine, donio je, slijedeće

 

RJEŠENJE


I. Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "SIRIUS" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, ul. Ante Starčevića b.b. (hotel "ERO" Mostar).
II. Razrješava se dužnosti likvidatora Kornelija Nikolić, iz Mostara.
III. Preostala imovina društva koju čine novčana sredstva u blagajni društva u iznosu od 15,85 KM, fiskalna kasa knjigovodstvene vrijednosti 0,00 KM, te potraživanja na ime pretplate poreza na dobit u iznosu od 237,68 KM u slučaju naplate istih, ima se vratiti osnivaču Rozić Dariu iz Mostara, Milana Šufflaya 62, u visini od 100%.
IV. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedena pravna osoba brisat će se iz Registra društava Općinskog suda u Mostaru koja je upisana pod matičnim registarskim brojem: MBS: 58-01- 0071-09.
V. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog suda.
VI. Troškovi postupka padaju na teret predlagača.

 

Broj 58 0 L 224269 20 L
28. januara 2021. godine
Mostar
(03-3-317/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: