Zaključenje likvidacioni postupak nad pravnim licem INEX TRADE d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 09.02.2021. 11:46 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 03.02.2021


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Elma Zorabdić u likvidacionom postupku nad pravnim licem "INEX TRADE" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana br. 7, Sarajevo, na ročištu održanom dana 13.10.2020. godine, objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem INEX TRADE društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Ferde Hauptmana br. 7, Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Mehran Shafie iz Ilidže, ul. Velika aleja br. 32.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0111-07.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.


Broj 65 0 L 764740 19 L

13. oktobra 2020. godine
Sarajevo
(O-108/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: