Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom GREEN WASTE d.o.o. Tuzla, centar za skupljanje i preradu sekundarne sirovine

Datum objave: 09.02.2021. 10:05 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 9, 03.02.2021


Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Alma Mujčinović, u postupku likvidacije nad društvom "GREEN WASTE" d.o.o. Tuzla, centar za skupljanje i preradu sekundarne sirovine, Ul. Bukinjska bb, Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 27.01.2021. godine, donio je

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "GREEN WASTE" d.o.o. Tuzla, centar za skupljanje i preradu sekundarne sirovine, Ul. Bukinjska bb, Tuzla upisano u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim brojem upisa: 32-01-0302-14.
Likvidator, Mirza Okanović iz Gradačca, razrješava se dužnosti likvidatora.
Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.
Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

 

Broj 32 0 L 386885 20 L
27. januara 2021. godine
Tuzla
(03-3-278/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: