Zaključenje likvidacionog postupka nad dužnikom ŠIB d.o.o. Živinice

Datum objave: 22.02.2021. 12:01 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 13, 17.02.2021


Općinski sud u Tuzli, sudija Faruk Arnaut, kao likvidacionom sudiji, u postupku predlagača "ŠIB" d.o.o. za građe vinarstvo i usluge Živinice, Bulevar ZPC Bosanka, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, donio je dana 04.02.2021. godine, sljedeće,


RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom "ŠIB" d.o.o. za građevinarstvo i usluge Živinice, Bule var ZPC Bosanka, upisanim pod matičnim registarskim brojem upisa: 1- 11236. Likvidator Arifi Alija, zakonski zastupnik društva razriješava se dužnosti likvidatora. Po pravosnažnosti ovog rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika.

 

Broj 32 0 L 389117 20 L
04. februara 2021. godine
Tuzla
(03-3-403/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: