Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom FAST-FOOD IHTIJAREVIĆ d.o.o. Visoko

Datum objave: 03.07.2017. 15:39 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 48, 28.06.2017


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramović-Softić u likvidacionom postupku nad pravnom osobom, "FAST-FOOD IHTIJAREVIĆ" d.o.o. Visoko, Društvo za proizvodnju i preradu, unutrašnju i vanjsku trgovinu, ul. Jevrejska br. 8 Visoko, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0524-09 (stari broj 1-7390), odlučujući po prijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka nad navedenom firmom, dana 20.06.2017. godine, donosi sljedeće

 

RJEŠENJE


Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "FAST-FOOD IHTIJAREVIĆ" d.o.o. Visoko, Društvo za proizvodnju i preradu, unutrašnju i vanjsku trgovinu, ul. Jevrejska br. 8, Vis oko matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0524-09 (stari broj 1-7390).
Razrješava se dužnosti likvidatora Mehmed Vranac, advokat iz Visokog.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registar ski broj subjekta upisa 43-01-0524-09 i svih javnih registara, a ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči suda.

Broj 43 0 L 142484 17 L
20. juna 2017. godine
Zenica
(03-3-1954/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: