Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom GOLD-BILANS d.o.o. Zenica

Datum objave: 10.07.2017. 11:45 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 50, 05.07.2017

Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Sanja Pavlić, u likvidacionom postupku nad firmom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "GOLD-BILANS" Zenica d.o.o., Crkvice broj 50, Zenica, odlučujući po prijedlogu likvidatora Imamović Sabrije, za zaključenje likvidacionog postupka na navedenom firmom, nakon održanog ročišta dana 22.06.2017. godine, kome je prisustvovao likvidator Imamović Sabrija, donio je slijedeće


RJEŠENJE

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "GOLD-BILANS" Zenica d.o.o., Crkvice broj 50, Zenica, matični broj subjekta upisa 43-01-0009-15 (stari broj 1- 5624). Razrješavaše dužnosti likvidatora Imamović Sabrija, Zenica. Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisati će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registarski broj subjekta upisa i svih javnih registara. Ovo rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". Nekretnina označena kao livada, Kupusišće 830 m 2, upisana u zk.ul. br. 15 na parceli 138/2 vlasništvo društva "GOLD BILANS" d.o.o. Zenica sa udjelom 1/1, pripada osnivaču Imamović Sabriji, Zenica, sa 1/1 dijela.

 

Broj 43 0 L 139914 16 L
27. juna 2017. godine
Zenica
(03-3-2001/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: