Zaključenje likvidacionog postupka nad firmom MAKEA Društvo sa ograničenom odgovornošću za arhitekturu, građenje, usluge i marketing Visoko

Datum objave: 14.01.2020. 13:57 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 1, 08.01.2020


Općinski sud u Zenici, likvidacioni sudija Samra Spahić-Drino, u likvidacionom postupku nad firmom "MAKEA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za arhitekturu, građenje, usluge i marketing Visoko, ul. Musala bb, Visoko, matični registarski broj subjekta 43-01-0465-19 (stari broj 65-01-0523-13), odlučujući o prijedlogu likvidatora za zaključenje likvidacionog postupka, dana 27.12.2019. godine, donio je

 

RJEŠENJE

 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "MAKEA" Društvo sa ograničenom odgovornošću za arhitekturu, građenje, usluge i marketing Visoko, ul. Musala bb, Visoko, matični registarski broj subjekta 43-01-0465-19 (stari broj 65-01-0523-13).
Razrješava se dužnosti likvidatora Ismić Sulejman iz Visokog, ul. Carica br. 12.
Po pravomoćnosti ovog rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0465-19 (stari broj 65-01-0523-13) i svih javnih registara.
Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči suda.
Troškovi postupka padaju na teret predlagača.

 

Broj 43 0 L 175449 19 L
27. decembra 2019. godine
Zenica
(03-3-24/20)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: