Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem ĆOROVIĆ COMPANY d.o.o., Vitez

Datum objave: 12.02.2021. 11:48 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 11, 10.02.2021


Općinski sud Travnik, likvidacioni sudija Živković Miralem, u postupku predlagača "ČOROVIĆ COMPANY" d.o.o, Vitez, PC 96 na ročištu održanom dana 29.01.2021. godine, donio je sljedeće

 

RJEŠENJE 

 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ČOROVIĆ COMPANY" d.o.o., Vitez, PC 96 upisan u sudski registar Općinski sud Travnik pod brojem: MBS 51-01-0054- 20.
Razrješava se dužnosti likvidatora Čorović Čaziim.
Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Travniku, koje je upisano u matični registarski broj MBS 51-01-0054-20.
Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". Imovina koja je preostala pripada osnivaču društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim licima, koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imala imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira.
Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača.

 

Broj 51 0 L 179320 20 L
29. januara 2021. godine
Travnik
(03-3-348/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: