Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem GLOBAL INVESTMENT društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo

Datum objave: 03.01.2020. 11:59 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 97, 25.12.2019


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Hodžić Kenan, u likvidacionom postupku nad pravnim licem GLOBAL INVESTMENT društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Semizovac bb, Sarajevo, Vogošća, na ročištu održanom dana 24.10.2019. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem GLOBAL INVESTMENT društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ul. Semizovac bb, Sarajevo, Vogošća.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Živković Vuk, ulica Klare Cetkin broj 5, Beograd, koga zastupa advokat Suljić Ediniz Sarajeva, ulica Trampina broj 12/IV.
3. Po pravomoćnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0050-14.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Nekretnine pravnog lica GLOBAL INVESTMENT društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, ulica Semizovac bb, Sarajevo, Vogošća, upisane u zk. ul. broj 869 K.O. SP Površ, Trebinje, prenose se na osnivače, i to kako slijedi:
- Mašović Sinan, personalni kod 11506106009, pasoš izdat od strane Republike Hrvatske broj 070623967, adresa prebivališta Trg Otokara Keršovanija 10, Zagreb, sa 1/4
- Milčić Dušan, JMB 2905986710345, pasoš izdat od strane Republike Srbije broj 014128139, adresa prebivališta Čukarica, Beograd, Bogoljuba Ćukića 029, sa 1/4
- Radak Stevan, JMB 1808981854501, pasoš izdat od Republike Srbije broj 011148580 adresa prebivališta Zrenjanin, Perlez ulica Svetosavska 068 sa 1/4
- Živković Vuk, JMB 0503985710165, pasoš izdat od Republike Srbije, broj 013277675 adresa prebivališta Zemun, Beograd, Klare Cetkin 005A, sa 1/4
6. Nalaže se Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, područna jedinica Trebinje da izvrši prijenos vlasništva na nekretninama u skladu sa stavom 5. ovog rješenja.
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 

Broj 65 0 L 688396 18 L
24. oktobra 2019. godine
Sarajevo
(O-1105/19)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: