Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Privatna zdravstvena ustanova Apoteka Viva Plus Sarajevo

Datum objave: 05.03.2021. 08:17 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 17, 03.03.2021


Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Sedina Duraković, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Pr ivatna zdravstvena ustanova Apoteka Viva Plus, ulica Ploča 15., Sarajevo na ročištu održanom dana 23.02.2021. godine, donio je slijedeće


RJEŠENJE

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Privatna zdravstvena  ustanova Apoteka Viva Plus, ulica Ploča 15., Sarajevo
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Ahmed Posavljak iz Sarajeva.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-05-0023-18.
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 


Broj 65 0 L 792298 19 L
23. februara 2021. godine
Sarajevo
(O-200/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: