Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem STRATEGEME laboratorija za intelektualne usluge i tehnologije d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.07.2017. 13:49 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 54, 19.07.2017


Općinski sud u Sarajevu objavljuje slijedeći

 

OGLAS

 


1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "STRATEGEME" laboratorija za intelektualne usluge i tehnologije d.o.o. Sarajevo, ul. Skenderpašina 27, Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Gavranović Subhija.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0450-13 (stari broj 1-24255).
4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 612761 16 L
06. jula 2017. godine
Sarajevo
(O-556/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: