Zaključenje likvidacionog postupka nad pravnim licem Web3Code d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 25.02.2021. 15:32 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Aleksandra Vuleta u likvidacionom postupku nad pravnim licem Web3Code dr uštvo sa ograničenom odgovornošću, ul. Džemala Bijedića br. 25B, Sarajevo, na ročištu održanom dana 17.02.2021. godine objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Web3Code društvo saograničenom odgovornošću, ul. Džemala Bijedića br. 25B, Sarajevo.
2. Razrješava se dužnosti likvidatora Ćurevac Mirza, ulica Esada Karađozovića broj 1, Sarajevo.
3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 65-01-0271-20.
4. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

 


Broj 65 0 L 858872 20 L
17. februara 2021. godine
Sarajevo
(03-3-623/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: