Zaključenje likvidacionog postupka nad predlagateljem REDIKOS-COMPANY d.o.o. Bugojno

Datum objave: 24.07.2017. 12:50 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 54, 19.07.2017


Općinski sud u Travniku, po sucu Ivi Žabić, u likvidacionom postupku nad društvom "REDIKOS COMPANY" d.o.o. Bugojno, objavljuje slijedeći

OGLAS

 


Zaključuje se likvidacioni postupak nad predlagateljem "REDIKOS-COMPANY" d.o.o. Bugojno, Kopčić b.b. - Bugojno, upisano u sudski registar Rješenjem Općinskog suda Travnik br. 05l-0-Reg-06-001115 od 07.09.2006. godine, matični broj subjekta 51-01-0139-08 (stari broj 1-5032). Likvidator EDIN MRAKO, sin Muniba iz Jajca, razrješava se dužnosti likvidatora. Po pravomoćnosti ovog rješenja, a po službenoj dužnosti izvršit će se brisanje pravne osobe u svim javnim registrima. Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Službenim novinama Federacije BiH". Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja.

 

Broj 51 0 L 120742 16 L
05. jula 2017. godine
Travnik
(03-3-2119/17)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: