Zaključenje likvidacionog postupka nad privrednim društvom ARMIN-REV d.o.o. Sarajevo

Datum objave: 26.02.2021. 10:27 / Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 15, 24.02.2021


Općinski sud u Sarajevu likvidacioni sudija Ivana Krželj u likvidacionom postupku nad privrednim društvom "ARMIN-REV" Društvo za reviziju i porezno savjetovanje d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Pavla Lukača broj 8a., Sarajevo-Novo Sarajevo, na ročištu održanom dana 16.02.2021. godine objavio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad privrednim društvom ARMIN-REV Društvo za reviziju i porezno savjetovanje d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem na adresi Pavla Lukača broj 8a, Sarajevo-Novo Sarajevo.

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Bećirović Amira, ulica Pavla Lukača broj 8., Sarajevo.

3. Po pravosnažnosti ovog rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta 65-01-0088-12, (stari broj 1-24499), JIB 4200908980003.

4. Ovo rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

5. Troškovi likvidacionog postupkapadaju na teret predlagača.

 

Broj 65 0 L 853181 20 L
16. februara 2021. godine
Sarajevo
(O-171/21)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: