Zaključenje skraćenog dobrovoljnog likvidacioni postupka nad pravnim licem Tunelgradnja d.o.o. Banjaluka

Datum objave: 18.02.2021. 11:56 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 13, 17.02.2021

Okružni privredni sud u Banjoj Luci, u predmetu broj: 57 0 L 133142 20 L, objavljuje sljedeći

 

OGLAS

I - Otvara se skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad pravnim licem: “Tunelgradnja” d.o.o. Banjaluka, Ulica Milana Kranovića broj 4.
II - Zaključuje se skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak nad pravnim licem: “Tunelgradnja” d.o.o. Banjaluka, Ulica Milana Kranovića broj 4.
III - Likvidacioni postupak otvoren je i istovremeno zaključen 29.1.2021. godine, a Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog postupka likvidacije objaviće se u cijelosti na oglasnoj tabli Suda i internet stranici APIF-a u neprekidnom trajanju od 30 dana, a izreka Rješenja objaviće se u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
IV - Nalaže se Registru ovog suda da u Registru poslovnih subjekata izvrši upis zabilježbe o otvaranju i istovremenom zaključenju dobrovoljnog skraćenog postupka likvidacije, te da nakon pravosnažnosti ovog rješenja izvrši brisanje likvidacionog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

(57 0 L 133142 20 L-su)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: