Izvođenje radova na izgradnji dva stambena objekta P0+P+4+M, naselje Ada Debeljaci, Banja Luka

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 12.05.2014

MINISTARSTVO RADA I
BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE REPUBLIKE
SRPSKE
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 895-1-3-11-29/14
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-
INVALIDSKE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE
Kontakt osoba: Siniša Nastić, Vanja Vranješ
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401625770008
Telefon: 051338602
Faks: 051338845
Elektronska pošta: mpb@mpb.vladars.net
Internet adresa:www.vladars.net
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao u Aneksu A - Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao u Aneksu A - Adresa za preuzimanje/dostavu zahtjeva za
tendersku dokumentaciju
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i
RVI Dva Stambena objekta Po+P+4+M, u naselju Ada Debeljaci,
Grad Banja Luka
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na izgradnji dva stambena objekta P0+P+4+M, naselje Ada
Debeljaci, BanjaLuka.
Potrebni radovi:
- Građevinsko zanatski radovi;
- Vodovod i kanalizacija;
- Elektro instalacije;
- Mašinske instalacije;
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Broj stambenih jedinica - 142, Ukupna neto korisna površina
stambenog prostora um2 - 5.930,14
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
4.750.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Grad Banja Luka
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
maksimalno 16 (šesnaest) kalendarskih mjeseci
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Definisano u tenderskoj dokumentaciji
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.1.a. Podkriteriji
1. ponuđena cijena, učešće: 85,00 %
2. rok izvođenja radova, učešće: 10,00 %
3. dužina garantnog perioda za izvedene radove i ugrađene
materijale, učešće: 5,00 %
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do
16.6.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 50 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 20.6.2014. Vrijeme: 13:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 20.6.2014. Vrijeme: 14:00
Mjesto: U prostorijama Ministarstva rada i boračko-
invalidskezaštite, Trg Republike Srpske 1,Banja Luka,
Republika Srpska, BiH, sala za sastanke na drugom spratu.
OdjeljakV: DODATNE INFORMACIJE
Uplate vršiti na ‘iro-račun Javnih prihoda Republike Srpske
broj: 562-099-0000055687 kod NLB Razvojne banke, Svrha doznake
učešće na tenderu, vrsta prihoda 722511, opština 002, Buxetska
organizacija 1957001.
Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti
zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom
dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: "Ponuda za
izvođenje radova na izgradnji dva stambena objekta Po+P+4+M, u
naselju Ada Debeljaci, Grad Banja Luka", NE OTVARATI do
20.06.2014. godine, do 14:00 časova.
Ponuda treba da sadrži sve dokumente navedene u ovom
obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji na način i u
formi utvrđenoj u tenderskoj dokumentaciji.
Sva dokumenta moraju biti numerisana, potpisana i složena
redoslijedom koji je dat u tenderskoj dokumentaciji sa jasno
definisanim sadržajem. Svi listovi ponude (osim garantnih
dokumenata) moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim
stranicama i parafirani ili potpisani od lica koja su
ovlaštena da zastupaju dobavljača.
ANEKS A
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kontakt osoba: Vanja Vranješ
Adresa: Trg Jasenovačkih ‘rtava 4
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051247422
Faks: 051247568
Elektronska po{ta: rdoi@mgr.vladars.net
Internet adresa:www.vladars.net
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kontakt osoba: Siniša Nastić
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
Telefon: 051338632
Faks: 051338644
Elektronska po{ta: s.nastic@mpb.vladars.net
Internet adresa:www.vladars.net
REPUBLIC AGENCY FOR RECONSTRUCTION
AND DEVELOPMENT ON BEHALF OF THE
MINISTRY OF LABOUR, WAR VETERANS AND
DISABLED PERSONS" PROTECTION
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: Republic Agency for Reconstruction and Develop-
ment on behalf of the Ministry of Labour, War Veterans and Dis-
abled Persons" Protection
Contact person: Siniša Nastić, Vanja Vranješ
Address: Trg Republike Srpske 1
Postal code: 78000
Municipality/City: Banja Luka
Identification number: 4401625770008
Telephone: 051338602
Fax: 051338845
E-mail:mpb@mpb.vladars.net
Internet address: www.vladars.net
I.2. Address for obtaining tender documents
As in Annex A
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Administrative bodies
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
Entity level,Republika Srpska
I.3.c. Main activity of contracting authority: Public service
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contract
Work, General construction of building and civil engineering
njorks
II.1.a. Title of the object of the contract
NJorks
II.1.b. Description of the object of the contract
PROGRAMME of housing provision for fallen soldiers" families
and disabled veterans Residential two buildings P0+P+4+M, in the
settlement of Ada Debeljaci, City of Banja Luka
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Building 1: 71 Building 2: 71
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 16.6.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
50,00 BAM
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participate
Date: 20.6.2014.
Time: 13:00
Address and place: Trg Republike Srpske 1
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Payment to be made onthe Republic of Srpksa Public Revenue gyro
account No.: 562-099-0000055687 with NLB Razvojna banka,
Purpose of Payment Participation in Tender, income code 722511,
municipality 002, budget organisation 1957001.
Bids and its copies with the seal or signature should be sealed in an
opaque envelope with name and address of supplier, which should
contain the following words: "Bid for construction of a residential
two buildings P0 + P +4 + M, in the settlement of Ada Debeljaci,
City of Banja Luka", DO NOT OPEN until 20.06.2014. until 14:00
o'clock.
Bid should include all documents listed in this Notification of Pro-
curement and tender documentation in the manner and form set
forth in the tender documentation.
All documents must be numbered, signed and sorted by the order
given in the tender documentation with clearly defined content. All
bid sheets (other than the guarantee documents) must be tightly
bound, with numbered pages and initialed or signed by persons au-
thorized to represent the supplier.
ANNEDŽ A
I.2. Address for obtaining tender documents
Contact person: Vanja Vranješ
Address: Trg jasenovačkih ‘rtava 4
Postal code: 78000
Municipality/City: Banja Luka
Telephone: 051247580
Fax: 051247568
E-mail:rdoi@mgr.vladars.net
Internet address: www.vladars.net
(E-7099-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: