Prodaja hotela Vazdušna banja sa pripadajućim zemljištem, opremom i inventarom u Nevesinju

Izvor: Glas Srpske, 01.04.2014.

Na osnovu člana 107. stav 2. Zakona o stečajnom postupku - Prečišćen tekst ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 15/10), Odluke Skupštine stečajnih povjerilaca od 24.10.2011. godine i saglasnosti Odbora povjerilaca od 24.3.2014. godine, stečajni upravnik

 

VAZDUŠNA BANjA AD u stsčaju NEVESINjE

objavljuje

OGLAS

za petu prodaju imovine stečajnog dužnika javnim prikupljanjem pismenih ponuda

 

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina i to:

Hotel "Vazdušna banja" Nevesinje, Trg Blagoja Parovića br. 1, sagrađen na k.č. br. 572, ukupne površine 797 m2 (hotel-kafana 610 m2 i dvorište 187 m2), sa pripadajućim zemljištem: k.č. br. 571/9, dvorište iza hotela, površine 328 m2, k.č. br. 571/10, dvorište iza hotela, površine 126 m2, k.č. br. 571/11, dvorište iza hotela, površine 143 m2 i k.č. br. 571/12, dvorište iza hotela, površine 324 m2, sve upisane u posjedovni list br. 1640/2 KO Nevesinje (novi premjer). Po starom premjeru navedene parcele su označene kao kl. br. 808, ZK ul. br. 2237 KO Nevesinje i k.č. br. 807/8, 807/9, 807/10 i 807/11, ZK ul. br. 2482 KO Nevesinje. Oprema i inventar Hotela "Vazdušna banja" (prema specifikaciji iz popisnih lista kod stečajnog dužnika).

 

Navedena nepokretna i pokretna imovina se prodaje kao funkcionalna cjelina - u paketu, po početnoj cijeni od 280.000 KM.

 

Imovina se prodaje u viđenom stanju i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 

Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10 % početne cijene, na transak-cioni račun stečajnog dažnika: "Vazdušna banja" a. d. u stečaju Nevesinje, broj: 5620088099707198, kod NLB Razvojna banka AD Banjaluka, Filijala Trebinje, Ekspozitura Nevesinje.

 

Ponude se dostavljaju na adresu: "Vazdušna banja" a. d. u stečaju Nevesinje. Trg Blagoja Parovića br. 1. Ponude se dostavljaju u isključivo u zapečaćenoj koverti sa naznakom "PISMENA PONUDA - NE OTVARATI".

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.4.2014. godine.

 

Zapečaćena koverta treba da sadrži osnovne podatke o ponuđaču, jasno određeni iznos ponuđene cijene i dokaz o uplati depozita. U razmatranje će se uzeti samo ponude čiji je iznos ponuđene ciJene jednak ili veći š početne cijene. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Javno otvaranje ponuda održaće se dana 28.4.2014. godine u 12 časova u prostorijama Hotela "Vazdušna banja" u Nevesinju, Trg Bla-goja Paroviđa br. 1. u prisustvu Komisije formirane od strane Okružnog privrednog suda u Trebinju, kao stečajnog suda. Za najpovoljnijeg ponuđača biće proglašen kupac sa najvišom ponuđenom cijenom.

 

U slučaju da proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, gubi pravo na vraćanje depozita. Porezi i troškovi prodaje padaju na teret kupca.

 

Kontakt telefon za dodatne informacije: 065/581-282,065/628-668.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: