Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodjela građevnog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta, KO Željezno Polje u Općini Žepče

Izvor: Večernji List, 21.02.2014.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 01/1-05-185/14
Žepče, 20.02.2014.
 
Temeljem članka 45. Zakona o građevnom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije' Bosne i Hercegovine", broj 25/03), Općinski načelnik, raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu građevnog zemljišta radi izgradnje poslovnog objekta u Općini Žepče
 
I Predmet javnog natječaja
Predmet ovog Javnog natječaja je dodjela građevnog zemljišta na korištenje radi građenja označeno sa k.č. 2148/11 zv. "Dvorište", dvorište, površine 1086 m2 upisana u Pl. broj 281 KO Željezno Polje, DS. Korisnik: Općina Žepče dijelom 1/1, za izgradnju poslovnog objekta.
 
Početna naknada za zemljište označeno u točci 1. iznosi 10,00 KM/m2.
Renta će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje.
 
II Kriterij i mjerila za utvrđivanje prava prvenstva
Prijavu na natječaj mogu podnijeti fizičke i pravne osobe.
Prvenstvo za dodjelu zemljišta iz točke I ovog Javnog natječaja radi izgradnje poslovnog objekta utvrđuje se na temelju najviše ponuđene cijene u odnosu na početno utvrđenu cijenu naknade za dodijeljeno građevno zemljište. Ponuđena cijena ne smije biti manja od utvrđene početne cijene naknade za zemljište ili ista kao početna. U slučaju da dvije ili više fizičkih ili pravnih osoba ponude istu naknadu za zemljište namijenjeno za izgradnju poslovnih objekata, prvenstvo će imati ona fizička ili pravna osoba koja je ranije podnijela prijavu na javni natječaj, odnosno čija je ponuda ranije zaprimljena.
 
III Dokumentacija
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
• Naziv i adresu podnositelja prijave, kontakt telefon.
 
• Broj katastarske čestice, iznos ponude za naknadu za dodijeljeno građevno zemljište iskazanu u KM, s izjavom da ponuđač prihvaća plaćanje utvrđene naknade za rentu.
 
• Fizičke osobe dužne su priložiti ovjerenu kopiju osobne iskaznice,
 
• Pravne osobe dužne su priložiti izvod iz sudske registracije, odnosno kopiju registracije kod drugog nadležnog organa.
 
• Učesnik javnog natječaja može se natjecati samo sa jednom ponudom za predmetnu parcelu;
 
• Uplatnicu u vrijednosti od 10% od početne vrijednosti naknade za dodijeljeno građevno zemljište, sa naznakom "DEPOZIT za učešće na javnom natječaju. Uplatu izvršiti na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722431. Uz prijavu priložiti dokaz o uplati. Učesnicima čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se uplaćeni iznos, a učesnicima sa najpovoljnijom ponudom uplaćeni iznos će se uračunati u naknadu za dodijeljeno zemljište. Uplaćeni iznos depozita neće se vratiti učesniku natječaja koji odustane od prijave nakon otvaranja ponuda, ukoliko je isti proglašen najuspješnijim.
 
• Svaki kandidat je dužan na ime učestvovanja na natječaju uplatiti iznos od 200,00 KM na Depozitni račun Općine Žepče br. 3380002210835421 UNI-CREDIT BANK, Općina 105., vrsta prihoda 722449, s naznakom "naknada za učešće na javnom natječaju. Ova naknada se ne vraća učesnicima javnog natječaja. Uplatnica se prilaže odvojeno od ponude, prilikom predaje ponude na šalteru prijemnog ureda.
 
IV Dostava ponuda
Prijave sa potrebnim prilozima dostaviti u zatvorenoj kuverti s naznakom: Općina Žepče, Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, "Prijava za dodjelu građevnog zemljišta". Ne otvarati! Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
 
Prijave se predaju poštom ili na Prijemnom uredu Općine Žepče, do 15,30 sati zadnjeg dana isteka roka za predaju. Pošiljke upućene poštom trebaju također stići na prijemni ured do tog vremena. Javno otvaranje ponuda izvršit će natječajno povjerenstvo, koje će rješenjem naknadno imenovati Općinski načelnik.
 
Datum i mjesto otvaranja ponuda odredit će se naknadno, o čemu će se pismeno obavijestiti svi ponuđači.
 
OSTALO
 
Zaključak o rezultatima natječaja Povjerenstvo će dostaviti svim učesnicima javnog natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.
 
Učesnici natječaja mogu u roku od 8 dana od dana prijema Zaključka o rezultatima natječaja izjaviti prigovor Općinskom načelniku.
 
Detaljne informacije u vezi urbanističko-tehničkih uvjeta izgradnje i drugih podataka mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče.
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK
Matko Zovko dipl.prav.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: