Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje stambeno-poslovnih objekata u ulici Kalinska, u skladu sa Regulacionim planom stambeno-poslovne zone Trg Federacije-Kalinska u Novom Travniku

Izvor: Oslobođenje, 13.12.2013.

OPĆINA NOVI TRAVNIK

 

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službene novine FBiH", broj: 25/03, 16/04 i 67/05), člana 13. Odluke o građevinskom zemljištu broj: 08-23-309/11 ("Službeni glasnik Općine Novi Travnik", broj: 1/11 i 1/12), Odluke o utvrđivanju visine na-.knade za građevinsko zemljište u državnom vlasništvu koje se dodjeljuje radi građenja, broj: 08-31-773/12 od 25.4.2012. godine, općinski načelnik raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje stambeno- poslovnih objekata u ulici Kalinska,

u skladu sa Regulacionim planom stambeno-poslovne zone „Trg Federacije - Kalinska" u Novom Travniku

 

 

a) Građevinska parcela površine P=85,00 m2

I/a PREDMET JAVNOG KONKURSA

 

Predmet javnog konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, površine P=85,00 m2 za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u skladu sa Regulacionim planom, stambeno-poslovne zone "Trg Federacije - Kalinska" u Novom Travniku, ulica Kalinska, na zemljištu označenom:

 

k.č. broj: 317/87, zv. "kalinska", gradilište, P=85,00 m2, upisana u elektronski zk.ul. broj: 9, K.O. Kasapovići, po novom premjeru identična k.p. broj: 1069/86, upisana u p.l. broj: 129, k.o. Novi Travnik.

 

Il/a POČETNA CIJENA - NAKNADA

Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje obuhvata:

- početna cijena naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište iznosi 25,00 KM po 1 m2,

- cijena naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (renta) za objekat iznosi 5.220,00 KM

(Tačan iznos naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (renta) bit će utvrđen u glavnom projektu i naplaćen u odobrenju za građenje).

 

III/a URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI

1. Urbanističko-tehnički uvjeti za gradnju utvrđeni su u skladu sa Regulacionim planom, stambeno-poslovne zone "Trg Federacije - Kalinska" ("Službeni glasnik Općine Novi Travnik", broj: 02/12).

2. Gabaritne dimenzije stambeno-poslovnog objekta su: 8,50 x 10,00 m2, spretnosti P+M i (prizemlje+potkrovIje). Namjena objekta je isključivo stambeno-poslovni objekat

Ukupna korisna površina objekta je P= 145,00 m2 (stvarna korisna površina prostora utvrdit će se u glavnom projektu).

3. Obaveza investitora je da o svom trošku izgradi mrežu infrastrukture (elektro, kanalizacija, vodovod, toplovod, PTT), ukoliko ne postoji.

 

b) Građevinska parcela površine P=85,00 m2

 

I/b PREDMET JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa je dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta, površine P=85,00 m2 za izgradnju stambeno-poslovnog objekta u skladu sa Regulacionim planom, stambeno-poslovne zone 'Trg Federacije - Kalinska" u Novom Travniku, ulica Kalinska. na zemljištu označenom:

 

k.č. broj: 317/86, zv. "kalinska", gradilište. P=85.00 m;. upisana u elektronski zk.ul. broj: 9, K.O. Kasapovići. po novom premjeru identična k.p. broj: 1069/85, upi .na u p.l. broj: 129, k.o. Novi Travnik.

 

Il/b POČETNA CUENA - NAKNADA

Naknada za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje obuhvata:

-  početna cijena naknade za dodijeljeno građevinsko zemljište iznosi 25,00 KM po 1 m2,

-  "cijena naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (renta) za objekat iznosi 5.220,00 KM

(Tačan iznos naknade za pogodnost građevinskog zemljišta (renta) bit će utvrđen u glavnom projektu i naplaćen u odobrenju za građenje).

 

III/b URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI

1. Urbanističko-tehnički uvjeti za gradnju, utvrđeni su u skladu sa Regulacionim planom, stambeno-poslovne zone "Trg Federacije - Kalinska" ("Službeni glasnik Općine Novi Travnik", broj: 02/12).

2. Gabaritne dimenzije stambeno-poslovnog objekta su: 8,50 x 10,00 m2, spretnosti P+M (prizemlje+potkrovlje). Namjena objekta je isključivo stambeno-poslovni objekat. Ukupna korisna površina objekta je P=145,00 m2 (stvarna korisna površina prostora utvrdit će se u glavnom projektu).      

3. Obaveza investitora je da o svom trošku izgradi mrežu infrastrukture (elektro, kanalizacija, vodovod, toplovod, PTT). ukoliko ne postoji.

 

 

PRAVO UČEŠĆA - DOKUMENTACIJA KOJU PONUDA

TREBA DA SADRŽI

Pravo učešća na javnom konkursu imaju sva pravna i fizička lica, odnosno organizacije koje prilože slijedeću dokumentaciju:

1. Prijava na javni konkurs sa ponuđenom cijenom za zemljište po 1 m2,

2. Fotokopija lične karte (za fizičko lice) ili izvod o upisu u sudski registar (pravno lice), rješenje nadležnog ministarstva (organizacija),

3. Dokaz o uplaćenoj kauciji (2.000,00 KM) za sudjelovanje na javnom konkursu, uplatu izvršiti na račun broj: 1549995000429981 - Budžet Općine Novi Travnik, vrsta prihoda: 722131, općina:

_ 065, poziv na broj: 0000000000. Učesnicima javnog konkursa koji ne ostvare pravo kupnje uplaćeni iznos kaucije u iznosu 2.000,00 KM se vraća.

 

UVJETI KONKURSA I NAČIN DODJELE

1.  Investitorima naknada za uređenje građevinskog zemljišta neće se posebno obračunavati, ali investitori imaju obavezu da o svom trošku izgrade mrežu infrastrukture (elektro, kanalizacija, vodovod, toplovod, PTT), kao i uređenje zelenih površina, a sve u skladu sa propisanim urbanističko-tehničkim uvjetima.

2. Investiciono-tehničku dokumentaciju finansirat će najpovoljniji ponuđač (idejni projekat, glavni projekat, elaborat o geome-haničkim ispitivanjima i dr.).

3. Dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta iz tačke I/a, I/b ovog javnog konkursa izvršit će se javnim nadmetanjem putem pribavljanja pisanih ponuda.

4. Prednost za dodjelu lokacije za izgradnju objekata iz tačke I/a, I/b ovog javnog konkursa ima ponuđač koji ponudi najveću naknadu za dodijeljeno zemljište koja ne može biti manja od početne cijene, kraći rok izgradnje i ostali kriteriji iz Odluke o građevinskom zemljištu broj: 08-25-309/11 ("Službeni glasnik Općine Novi Travnik-, broj: 1/11 i 1/12).

5. Ukoliko učesnik javnog konkursa koji ostvari pravo kupnje, odustane iz bik) kojih razloga do konačne dodjele ili ne izvrši obavezu uplate naknade za dodijeljeno zemljište i rentu po riješenju o dodjeli u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa kaucije, a zemljište ostaje na raspolaganju Općini.

6. Najpovoljniji ponuđač gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja, ako u roku od jedne godine od pravosnažnosti rješenja o dodjeli građevinskog zemljišta na korištenje ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom konstrukcijom.

7. Prijava na konkurs obavezno sadrži naziv i tačnu adresu lica koje se prijavljuje na konkurs, oznaku zemljišta za čiju dodjelu se konkuriše. ponuđeni iznos naknade za zemljište, datum i potpis ponuđača - potpis ovlaštenog lica i pečat pravnog lica.

8. Prijave na javni konkurs dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Za Komisiju za provođenje javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta" na adresu:

OPĆINA NOVI TRAVNIK, ulica Kralja Tvrtka bb, ili neposredno na protokol Općine.

Na poleđini koverte napisati tačnu adresu i kontakt-telefon podnosioca prijave.

9. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj ploči Općine Novi Travhik i web stranici Općine Novi Travnik. O datumu otvaranja prijava ponuđači će biti naknadno obaviješteni.

10. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se ni razmatrati, a Komisija će donijeti zaključak kojim se takva prijava odbacuje.

11. Zaključak o rezultatima konkursa Komisija će dostaviti svim učesnicima javnog konkursa u roku od 8 dana po zaključenju konkursa i isti će biti objavljen na oglasnoj ploči Općine Novi Travnik.

12. Učesnici konkursa mogu u roku od 8 dana od dana dostavljanja zaključka o rezultatu konkursa izjaviti prigovor protiv tog zaključka Općinskom vijeću Novi Travnik.

13. Općina Novi Travnik zadržava pravo da u bilo kom momentu i bez obrazloženja poništi javni konkurs.

14. Za dodatne informacije ili objašnjenja može se obratiti Službi za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar Općine Novi Travnik

 

Novi Travnik, decembar 2013. godine

 

NAČELNIK

Refik Lendo

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: