Izvođenje radova na izgradnji Graničnog prelaza Gradiška - Faza I koja podrazumjeva pripremne radnje, izgradnju donjeg stroja i polaganje hidroinstalacija, mašinskih i elektro instalacija

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 71, 08.09.2014

UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM
BROJ 254-1-3-11-405/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
Kontakt osoba: ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa: BANA LAZAREVIĆA BB
Poštanski broj: 78000
Opština/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401711930000
Telefon: 051335100
Faks: 051335101
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: Državni nivo
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Ponovni otvoreni postupak međunarodne konkurencije
prikupljanja ponuda za izgradnju graničnog prelaza Gradiška (Faza
I)
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Izvođenje radova na izgradnji Graničnog prelaza Gradiška - Faza I
koja podrazumjeva pripremne radnje, izgradnju donjeg stroja i
polaganje hidroinstalacija, mašinskih i elektro instalacija
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Kao u tenderskoj
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
7.264.958,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Kao u tenderskoj
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Kao u tenderskoj
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentacijuIV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do
14.10.2014. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešćeDatum: 21.10.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponudaDatum: 21.10.2014. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Središnji ured UIO BIH, Ul.Bana Lazarevića bb
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJETD dobavljači mogu preuzeti u UIO, na navedenoj adresi, ili
poštom na zahtjev ponuđača, uz prezentiranje uplate nepovratnog
novčanog iznosa od 50 KM, svakim radnim danom od 8,00-14,00h,
a najkasnije do 14.10.2014.godine Uplatu naknade za otkup TD
vršiti u skladu sa Naredbom o o uplatnim računima za
administrativne takse "Službeni glasnik BiH" broj 19/14, kako
slijedi:
Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti "0"
Vrsta prihoda - 722578
Opština treba sadrži šifru opštine prebivališta sjedišta uplatioca
Budžetska organizacija - 1601001
Poziv na broj "0"
Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne pristojbe su;
JRT Trezor BiH - Depozitni račun,
Broj računa:
3380002210018390 UniCredit Bank d.d. Mostar
5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank a.d. Banja Luka
5517902220404858 Unikredit banka a.d. Banja Luka
1610000010751006 Raiffeisen Banka.
INDIRECT TAXATION AUTHORITY OF BIH
PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: INDIRECT TAXATION AUTHORITY OF BIH
Contact person: ERVINA SAMARDŽIĆ, ALDIN SEDIĆ,
DUBRAVKO RODIĆ
Address: BANA LAZAREVIĆA BB
Postal code: 78000
Municipality/City: Banja Luka
Identification number: 4401711930000
Telephone: 051335100
Fax: 051335101
I.2. Address for obtaining tender documents
As in I.1
I.3. Type of the contracting authority, level and main activity
I.3.a. Type of contracting authority: Administrative bodies
I.3.b. Level of government where contracting authority belong to:
State level,State level
I.3.c. Main activity of contracting authority: Public service
Part II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1. Type of the contractWork, General construction of building and civil engineering
njorks
II.1.a. Title of the object of the contract
The repeated open procedure for international competition for con-
struction of the Border Crossing Point Gradi{ka(Phase I)
II.1.b. Description of the object of the contract
Execution of construction works at the Border Crossing Point
Gradiška - Phase I encompassing preparatory njorks, making lonjer
layer of the plateau and putting in plumbing, electrical wiring and
machine installations
II.1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract
7.264.958,00
Part III: PROCEDURE
III.1. Type of procedure
Open procedure
III.2. Conditions for obtaining tender documents
III.2.a. Date
Obtainable until: 14.10.2014.
III.2.b. Price of tenders documents, if a fee is required
50 BAM
III.3. Deadline and address for receipt of tenders/request to
participateDate: 21.10.2014.
Time: 12:00
Address and place: Uprava za indirektno oporezivanje BIH,
Središnji ured, Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka, BIH
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Part IV: ADDITIONAL INFORMATION
Tender documentation may be obtained, at the given address, at the
request of the bidders and upon submission of the evidence on pay-
ment of the non-refundable fee of BAM 50, at ITA, Banja Luka,
Street Bana Lazarevi}a bb, every working day from 08:00 hrs to
14:00 hrs, and latest by 14.10.2014.
Payment to be made according to the Order on the Payment Ac-
counts for Administrative Fees ("Official Gazette of BiH",
No.19/14) as follonjs:
- Purpose of payment - for each payment to indicate "0"
- Type of revenue - 722578
Municipality - to indicate the code of the municipality of resi-
dence/seat of the payer Budgetary organization - 1601001 Add "0"
in the "Poziv na broj" box Names and Numbers payment accounts
for administrative duties are;
JRT BiH Treasury Deposit Account.
Account Number:
3380002210018390 UniCredit Bank d.d. Mostar
5520040002547572 Hypo Alpe Adria Bank AD Banja Luka
5517902220404858 Unikredit banka a.d. Banja Luka
1610000010751006 Raiffeisen Bank.
(E-9367-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: