Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione mreže MZ Gata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 39, 19.05.2014

JEDINSTVENI OPĆINSKI ORGAN UPRAVE
OPĆINE BIHAĆ
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 85-1-3-1-79/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Jedinstveni općinski organ uprave općine Bihać
Kontakt osoba: Senka Zolić
Adresa: Bosanska 4
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263145260006
Telefon: 037224222
Faks: 037222644
Elektronska po{ta: bihac@bihac.org
Internet adresa:www.bihac.org
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Organ uprave
I.5.b. Nivo: BIHAĆ
I.5.c. Djelatnost: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Opća gradnja zgrada i građevinski radovi
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Nabavka radova na izgradnji kanalizacione mreže MZ Gata
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na izgradnji kanalizacione mreže "Ilidža" u mjesnoj
zajednici Gata Općina Bihać
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
120.790,47
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
120.790,47
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
po tenderskoj dokumentaciji
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
po tenderskoj dokumentaciji
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
po tenderskoj dokumentaciji
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
po tenderskoj dokumentaciji
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
po tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
po tenderskoj dokumentacij
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 17.6.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 15,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 19.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Bosanska 4 Bihać Služba za finansije
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
po tenderskj dokumentaciji
(A-7568-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: